Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Is de school een VVE-school?
Ja
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Welke VVE programma’s worden door de school gebruikt?
Integrale programma’s
Schatkist
 
Op welke wijze wordt de samenwerking met de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf vormgegeven?
Er wordt middels nauw overleg gezorgd voor een optimale overdracht van de leerlingen. Daarnaast worden er verschillende activiteiten in samenwerking tussen school en de peutergroepen, zoals de sportdagen, Leeuwenburchpresentaties, voorleesmomenten en andere activiteiten. 
Op school is er een schakelklas voor kinderen in groep 2 die een onderwijsbehoefte naar verbetering van de woordenschat.
Deze schakelklas vindt plaats op dinsdag- tot en met donderdagochtenden van 9.00 uur tot 11.00 uur.