Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 80,3School: 80,3School: 77,9School: 77,9School: 73,9School: 73,9School: 80,9School: 80,3School: 77,9School: 73,9Inspectie-ondergrens: 74,0Inspectie-ondergrens: 73,6Inspectie-ondergrens: 73,7Inspectie-ondergrens: 73,3
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
De ontwikkeling van de leerlingen aan het eind van de basisschool meten we met een eindtoets. In beginsel laten we daaraan alle leerlingen meedoen. Leerlingen die uitstromen naar het praktijk-onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en/of leerlingen die minder dan vier jaar in Nederland zijn en grote problemen hebben met de taal laten we niet meedoen. Feitelijk doen leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (en een eigen leerlijn) niet mee aan de eindtoets(en). Leerlingen die zijn ingestroomd in groep 7 of 8 laten we wel standaard meedoen aan de eindtoetsen. We garanderen een zorgvuldige toetsafname, omdat we ons exact houden aan de voorschriften. De uitslagen worden met behulp van de normen in Analyse en waarderingen van opbrengsten primair onderwijs geanalyseerd (we beschikken daartoe over een evaluatieprotocol). Daardoor weten we of de resultaten liggen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van de leerlingenpopulatie. Ten behoeve van de analyse maken we dubbele berekeningen als dat nodig is. Dat betekent, dat we naast de totaaluitslagen (alle leerlinge die meededen), overzichten maken waarin bepaalde leerlingen buiten beschouwing worden gelaten. De analyse kan leiden tot aanpassingen in het aanbod, de instructie en het model dat we hanteren voor differentiatie. De uitslagen van de eindtoets, de analyse en de gekozen verbeterpunten worden gepubliceerd op onze website, in de nieuwsbrief, en in het jaarverslag. Tevens worden de resultaten besproken met de medezeggenschapsraad en het bestuur.