Personeelskenmerken
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2019-2020?
Instelling: 24,2% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 21,8% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 22,6% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 27,4% van het personeel is 25-35 jaar.Instelling: 4,0% van het personeel is 15-25 jaar.