Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Ouders en leerkrachten van De Leeuwenburch werken samen aan de opvoeding van de kinderen. Daarom vinden we het belangrijk dat ouders betrokken worden bij school. Door goed contact weten de ouders ook waar de leerkrachten en de kinderen op school mee bezig zijn.
Ouderbetrokkenheid dient een wisselwerking tussen thuis en school te zijn.
De school spant zich in door de volgende vormen te bieden:
- Koffieochtenden: momenten om met de directeur op informele wijze in gesprek te gaan,
- Niveauverdeling van betrokkenheid: op verschillende niveau's kunnen ouders betrokken worden. Meedenken over beleid in de MR, helpen bij het organiseren in de OR of losse hulp bieden als hulpouder.
Daarnaast werken we met het principe; 'Aanspreken is de norm.'
Als er ergens over gesproken moet worden, dan gaan we het gesprek aan.
Voor ouders/verzorgers is het eerste aanspreekpunt de groepsleerkracht van hun kind.
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Informatie over de school en de organisatie krijgt u middels de schoolkalender, de website en de nieuwsbrief, waarin we proberen alle relevante informatie voor de betreffende periode weer te geven. Aan het begin van ieder schooljaar worden ouders uitgenodigd in de groep van hun kind voor een informatieavond. De ouders ontvangen dan informatie over het lesprogramma van de groep, regels en alle andere zaken die van belang zijn om te weten. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het bekijken van (les)materialen. De ouders van kinderen uit groep 8 krijgen daarnaast ook voorlichting over het voortgezet onderwijs. Driemaal per schooljaar wordt u uitgenodigd om de vorderingen en resultaten van uw kind te bespreken met de groepsleerkracht. In november en juni kunt u zelf aangeven of u van de uitnodiging voor het gesprek gebruik maakt. In januari/februari wordt iedere ouder uitgenodigd, en verwacht, voor een gesprek naar aanleiding van het rapport. Uw kind ontvangt twee maal per jaar een rapportage (=rapport) over de vorderingen. 
Wat is de klachtenregeling van de school?
Wanneer u klachten heeft over de gang van zaken op school of in de groep van uw kind, dan kunt u dit bespreken met de groepsleerkracht en indien nodig met de directeur. Ook leden van de medezeggenschapsraad kunnen klachten naar voren brengen. In de meeste gevallen zal er een oplossing gevonden worden.
Wij vertrouwen erop dat ouders en school eventuele problemen snel kunnen oplossen. Mocht dit echter niet lukken dan kunt u contact opnemen met ons schoolbestuur.  Raad van Bestuur Archipelscholen, telefoon 0118 493150.
Alle Archipelscholen zijn aangesloten bij de landelijke organisatie Onderwijs-geschillen. Het reglement van Onderwijsgeschillen is beschikbaar via www.onderwijsgeschillen.nl . Het postadres van Onderwijsgeschillen is Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon 030 2809590 – mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Ouderhulpformulier
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
De Medezeggenschapsraad (MR)
Alle ouders kunnen meedenken en meepraten over de school. Dit kan via de MR. De MR is vergelijkbaar met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Zij vervult een brugfunctie tussen enerzijds schoolbestuur en personeel en anderzijds tussen ouders en schoolbestuur. De MR stelt een goede samenwerking met schoolbestuur, ouderraad, ouders en schoolteam op prijs om zodoende een positieve bijdrage te leveren aan het schoolgebeuren.
De Ouderraad (OR)
Naast de MR beschikt de school uiteraard over een Ouderraad (OR). De OR bestaat uit ouders en vertegenwoordigers vanuit het schoolteam. Ze organiseert vele activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerst/eindejaarsviering, rommelmarkt, avondvierdaagse, laatste schooldag.
Ouderhulp
Wij vinden het als school erg belangrijk dat ouders betrokken zijn bij school en dat ouders graag en makkelijk de school binnenstappen. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangen alle ouders een lijst met activiteiten voor ouderhulp. Zij kunnen daarop aangeven waarbij ze willen helpen, zoals begeleiden bij excursies, handenarbeidlessen en overige activiteiten.Hulpouders vallen tijdens de activiteiten onder de schoolverzekering.
Jaarlijks ontvangen alle ouders/verzorgers het 'Ouderhulpformulier', hierop staan alle geplande ouderhulpmomenten voor het komende schooljaar en kunnen ouders/verzorgers aangeven of ze kunnen helpen.

Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€19,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
    
Lenteontbijt
 
Schoolfeest
 
Kerst
 
Sinterklaas
 
        
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
De OR vraagt een bijdrage van de ouders om al hun activiteiten te bekostigen. Deze bijdrage bedraagt € 19,00 per kind per jaar. Voor kinderen die na januari op school komen, wordt een gereduceerd bedrag gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig, maar bijzonder noodzakelijk. Zonder de ouderbijdrage kunnen niet alle activiteiten betaald worden en zal er een keuze gemaakt moeten worden welke activiteiten komen te vervallen.Jaarlijks legt de OR verantwoording af over de besteding van dit bedrag en presenteert de OR het nieuwe jaarprogramma en begroting.De ouderbijdrage via incasso wordt per 1 oktober geïncasseerd. Dit zal worden aangekondigd in de nieuwsbrief. Als ouders op andere wijze willen betalen, krijgen zij een brief met daarin een verzoek tot betaling. De ouderbijdrage kan ik één keer worden betaald of middels een betalingsregeling.Het rekeningnummer van de OR is NL78 RABO 0304 8372 53, t.n.v.  OR De Leeuwenburch te Middelburg. Wanneer u bedragen overmaakt, graag naam en groep van uw kinderen vermelden.
Extra informatie over ouderbijdrage
Het schoolreis- en schoolkampgeld wordt door de leerkracht van de kinderen in samenwerking met de schooladministratie (contant) ingenomen en beheerd. Dit staat dus los van de ouderbijdrage.
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
Voor alle kinderen op school heeft het bestuur van Archipelscholen een schoolongevallenverzekering afgesloten. Uw kind is voor en na schooltijd verzekerd, ook tijdens schoolreis en excursies onder verantwoordelijkheid van de school. Deze verzekering kan alleen uitkeren als er iets vervelends onder verantwoordelijkheid van de school gebeurt en de eigen verzekering niet uitbetaalt. De directie is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van of schade toebrengen aan schrijfgerei, speelgoed, skateboards, mobiele telefoons, fietsen enz. die uw kind mee naar school neemt.
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Bij ziekte verwachten we van de ouders dat voor schooltijd (8.25 uur) doorgeven via het telefoonnummer van de school (0118-411433).
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Vanaf vier jaar mogen kinderen naar de basisschool, vanaf 5 jaar zijn ze leerplichtig.
Extra verlof - wanneer heeft uw kind er recht op?Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Onderwijs vergroot de kansen in de maatschappij van morgen. Het is daarom erg belangrijk dat uw kind alle lessen op school volgt. Gemiste lessen kunnen gemiste kansen zijn.
In de “Leerplichtwet” staat dat het de taak van de ouders is om ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag nooit zó maar van school wegblijven.Wanneer extra verlof?Extra verlof wordt aangevraagd bij de directeur van de school. Dit moet schriftelijk 2 maanden van tevoren gedaan worden. Een formulier is verkrijgbaar op school. Verlof voor extra vakantie buitenom schoolvakanties is niet toegestaan. Het is niet zo dat men recht heeft op 10 dagen extra vakantieverlof per jaar. Extra verlof mag alleen verleend worden: - wegens de specifieke aard van het beroep (bij de specifieke aard van het beroep kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een vader die vaart en niet tijdens de schoolvakanties aan de wal kan zijn)indien een werkgeversverklaring overlegd kan worden met opgave van redengewichtige omstandigheden.Als aan deze voorwaarden is voldaan dan mag éénmaal per schooljaar verlof verleend worden, niet langer dan 10 schooldagen en niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar.Wanneer geen extra verlof ?
Goedkopere vakantie buiten het seizoen, door anderen betaalde vakantie, het ophalen van familie, midweek of weekend vakanties, al jaren niet op vakantie geweest, al tickets gekocht of reserveringen gedaan, meereizen met anderen, al een ander kind vrij of ‘er wordt toch geen les meer gegeven': dat zijn allemaal geen redenen voor extra verlof. De directeur is wettelijk verplicht om bij ongeoorloofd schoolverzuim de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen. Die kan eventueel een proces-verbaal opmaken.