Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Kinderen hebben recht op een veilige omgeving, een omgeving waarin zij zich zonder uitzondering geaccepteerd kunnen voelen. ‘t Mozaïek wil er alles aan doen om pesten, agressie, geweld en seksuele intimidatie tegen te gaan. Wij willen voor kinderen een veilige school zijn. Dialoog met de ouders is hierbij van wezenlijk belang. We werken op school met gedrags- en omgangsregels, waar leerkrachten, leerlingen en de ouders van de kinderen zich aan dienen te conformeren. Op school zijn er protocollen m.b.t. ongewenst gedrag (o.a. pestgedrag). Tevens zijn twee leerkrachten als vertrouwenspersoon aangesteld.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Veiligheid
Dialoog
Samenwerken
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
 
Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn vaardigheden als zelfvertrouwen, doordacht beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en van je fouten leren, onmisbaar. Voor  het ontwikkelen van deze sociaal emotionele vaardigheden, maken we daarom van groep 1 t/m groep 8  vanaf dit schooljaar gebruik van de methode "Jeelo". Wij streven er naar dat kinderen met plezier leren in een sfeervolle, veilige school en omgeving.
Uit waarnemingen door de inspectie en uit ouder- en leerling-enquêtes, blijkt dat de school zorgt voor een veilig, ondersteunend en uitdagend schoolklimaat. Respect voor elkaar en een aangename en motiverende omgeving voor leerlingen zijn daarbij belangrijke kenmerkend.
Om een goed beeld te hebben van de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen vullen zowel leerkrachten als leerlingen vragenlijsten in vanuit het programma "Zien". De uitkomsten van deze vragenlijsten worden gebruikt in gesprekken met leerlingen en ouders en bij leerlingbesprekingen tussen leerkracht en intern begeleider.
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Kijk!
Zien
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Jeelo