Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Onder sociale opbrengsten verstaan we het leren van sociale vaardigheden. Dit is ook een opbrengst van onderwijs, naast leerprestaties op de verschillende vakgebieden. Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving (burgerschap). Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen, planmatig een taak aanpakken en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Respect
Welbevinden
Kindgericht
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
Voor een goede en veilige sfeer op school zijn er schoolregels nodig. Op de Sprong staat een respectvolle omgang met elkaar centraal.
Dit zijn de schoolregels: 
RESPECT:
  • We zijn aardig voor elkaar
  • We zijn voorzichtig met spullen
  • We zijn rustig in school
We observeren en registreren in de groepen 1/2 m.b.v. 'KIJK'.
De sociale veiligheid monitoren we met 'Vensters'
We hebben en hanteren een pestprotocol.
We hanteren de (pro-actieve) methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling 'Kwink'
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Kijk!
ParnasSys
Sociogram
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Kwink