Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
Toelichting bij dit onderwerp
Vanaf groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. Ook krijgen de kinderen vakken als taal, spelling, begrijpend lezen, aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, verkeer en expressievakken zoals tekenen, drama en muziek. In groep 3 en 4 wordt uitgegaan van het ontwikkelingsniveau van de kinderen en wordt er overgegaan naar meer programmagericht onderwijs. Het methodegebruik is hierop afgestemd. Binnen de methoden wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde herhalings- en verdiepingsstof model, zodat kinderen zich naar hun eigen capaciteiten kunnen ontwikkelen. In de midden- en bovenbouw worden de vaardigheden en kennisgebieden verder uitgediept. In groep 5 wordt gestart met Engels. In groep 7 wordt het theoretisch en praktisch verkeersexamen afgenomen. Dit levert bij voldoende resultaat een getuigschrift op. Voor de meeste vakken wordt er gebruik gemaakt van een methode met bijbehorende leerlingensoftware. Daarnaast vindt er ook aanpassing plaats door accentuering van de actualiteit door de leerkracht. Alle methoden die wij op school gebruiken, voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs.
Een kenmerkend onderdeel van Archipelschool De Sprong is zelfstandig werken. Kinderen leren daarbij zelf hun werk te plannen en uit te voeren (dag- en weektaken). Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen taak. De leerkracht krijgt daarbij een meer begeleidende rol, waardoor de kinderen minder afhankelijk van de leerkracht worden. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerkopdrachten. Hierin zit een structurele opbouw, zodat ze goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van ICT. Naast tekstverwerken en de computer als ondersteuning voor de lessen, wordt er ook gebruik gemaakt van het internet met al zijn mogelijkheden. Hierbij kunt u denken aan sociale media, maar ook het opzoeken van informatie via bijvoorbeeld Kennisnet.
Bewegend leren wordt minimaal 2 keer per dag tijdens de lessen toegepast, we combineren de leerdoelen van de vakken met beweegactiviteiten.
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
Toelichting bij dit onderwerp
In groep 1/2 is spelenderwijs leren de basis voor de verdere ontwikkeling. Er is veel materiaal aanwezig, waarmee de leerkracht de ontwikkeling stuurt en zo nodig de kinderen stimuleert. Iedere dag kent een vast ritme, waarbij een afwisseling plaatsvindt in activiteiten. Er zijn activiteiten die met de hele groep gedaan worden en activiteiten die in kleine groepjes plaatsvinden. Het praten over allerlei onderwerpen is een belangrijk onderdeel om woorden te leren gebruiken, goed te leren spreken en de algemene ontwikkeling te stimuleren. Praktische zaken uit de belevingswereld van de kinderen spelen daarbij een belangrijke rol. Tijdens de kleuterperiode wordt aandacht besteed aan de voorbereidingsfase van het rekenonderwijs en er worden voorbereidende lees- en schrijfactiviteiten aangeboden. Dit wordt gedaan aan de hand van de methode Schatkist, Rekenrijk en Schrijfdans. Engels wordt vanaf groep 1 spelenderwijs aangeboden.
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Speellokaal
Leerplein
"Tussen"-lokalen
Invalidetoilet
BSO de Sprong
Toelichting bij dit onderwerp
Het speellokaal is een grote speelzaal voor jonge leerlingen.
Het leerplein is een lokaal om te leren in kleine groepen voor de leerlingen van groep 3-8.
De "tussen"-lokalen bieden mogelijkheden voor verlengde instructie of zelfstandig werken.
Naast de extra faciliteiten die hierboven genoemd zijn beschikt ieder lokaal over een digitaal schoolbord. Er zijn binnen de school meerdere chromebooks aanwezig zodat leerlingen digitaal kunnen leren en werken.