Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
De visie van De Sprong op ouderbetrokkenheid:
Wij willen het beste uit de leerlingen halen. Een goede samenwerking tussen school en ouders leidt tot betere schoolprestaties en welbevinden op school bij de kinderen. School en ouders zijn partners in opvoeding en onderwijs. Vormen van ouderbetrokkenheid en inzet van ouders kan op meerdere manieren vorm krijgen.
Daarvoor onderscheiden wij activiteiten die respectievelijk te maken hebben met: meehelpen, meedenken en meebeslissen.
De leerkrachten van de groep zijn voor ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt. Vragen, ‘tips & tops’? U kunt altijd bij de leerkracht terecht. Voor andere zaken kunt u terecht bij het inloop-ouderspreekuur van de directeur, iedere dinsdagochtend. Ook voorzitter van de ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR) zijn altijd bereid vragen te beantwoorden. Contactgegevens staan op de website van de school. 
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Wij informeren ouders via een maandelijkse nieuwsbrief, de website, facebook en instagram. 
Uitnodigingen en brieven worden via ParnasSys gemaild of geprint met de leerlingen meegegeven.
Wat is de klachtenregeling van de school?
Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld.
Alle Archipelscholen zijn aangesloten bij de landelijke organisatie “Onderwijsgeschillen” . Het reglement is beschikbaar op www.onderwijsgeschillen.nl Postadres: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht / telefoon 030 – 2809590. U kunt een klacht rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk indienen. Op elke school is daarvoor een interne contactpersoon aangewezen die de klager verwijst naar de externe vertrouwenspersoon voor ondersteuning en naar directie, bestuur of klachtencommissie voor klachtbehandeling.Per 1-8-2014 is mevrouw Anje Bareman extern vertrouwenspersoon voor Archipel Scholen. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-29008866
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Heeft de school een keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid?
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Jaarlijks kennismakingsgesprekken
Wekelijks spreekuur bij directie
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Wij hebben de ouderhulp en ouder-inspraak op de Sprong als volgt geregeld:
Meehelpen bij bijvoorbeeld het nationaal schoolontbijt, het kunstkabinet, het techniekkasteel, het sinterklaasfeest, de kerstviering, de paasbrunch, de vossenjacht en het jaarlijkse eindfeest.
Meedenken in de ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR).
Meebeslissen in de medezeggenschapsraad (MR).

Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€29,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
     
Eindfeest
 
Nationaal schoolontbijt
 
Paasbrunch
 
Kerst
 
Sinterklaas
 
          
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
Voor de schoolreis en het schoolkamp vraagt de school een extra vrijwillige bijdrage. De exacte bedragen worden elk jaar opnieuw vastgesteld, zodra de afspraken over de bestemming en vervoer zijn vastgelegd. Een uitstapje voor groep 1/2 kost ongeveer € 20,00, een schoolreis voor groep 3-6 kost ongeveer € 30,00 en een schoolkamp voor groep 7/8 kost ongeveer € 65,00.
De schoolreizen hebben niet alleen een ontspannend karakter, maar vaak ook een educatief en zeker een sociaal karakter. Daarom vinden we het belangrijk dat alle kinderen mee gaan en mee kunnen. Wanneer de kosten voor de schoolreis financiële problemen geven, kunt u bij de directeur van de school informatie inwinnen over mogelijke alternatieven. Zo nodig kunnen wij u hierin begeleiden.
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
Voor alle leerlingen op school heeft het bestuur van Archipel een schoolongevallenverzekering afgesloten. Uw kind is vijftien minuten voor en na schooltijd en onder schooltijd verzekerd. Dit geldt ook tijdens de schoolreis en excursies onder verantwoordelijkheid van de school. Deze verzekering kan alleen uitkeren als er iets vervelends onder verantwoordelijkheid van de school gebeurt en de eigen verzekering niet uitbetaalt.
De school is niet aansprakelijk voor het wegraken van of schade toebrengen aan  schrijfgerei, speelgoed, skateboards, steps, mobiele telefoons en andere spullen die uw kind mee naar school neemt.
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Ouders melden hun kind telefonisch ziek 's ochtends voor 8.30 uur.
U gebruikt hiervoor het vaste nummer van de Sprong: 0118-551918
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Ouders vragen verlof aan via een aanvraagformulier 'extra verlof'. 
U kunt dit formulier vinden op onze website: www.archipelschooldesprong.nl of u haalt het op bij de schooladministratie of directie.