Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
In onze regio is vanaf 1 augustus 2014 het samenwerkingsverband “Kind op 1” actief om ouders te ondersteunen bij het bieden van passend onderwijs. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Dit kan gaan om ondersteuning binnen de huidige basisschool. Hierbij kunt u denken aan extra tijd of extra instructie, een aangepast programma of het gebruik van materialen. Het kan ook om een plaatsing op speciaal onderwijs voor korte of langere tijd gaan. Alle basisscholen in Walcheren werken samen om alle kinderen op een passende wijze te ondersteunen in het samenwerkingsverband. Hoe dit in zijn werk gaat, vindt u op www.swvkindop1.nl en op www.passendonderwijs.nl. Samenwerkingsverband “Kind op 1” heeft de taak passend onderwijs te organiseren voor leerlingen in het primair onderwijs in Walcheren. Zij staat bekend onder samenwerkingsverband passend primair onderwijs Walcheren met nummer PO2901, maar hebben gekozen voor de werknaam “Kind op 1”, omdat zij de kinderen centraal stellen in hun beleid. Het samenwerkingsverband bestaat uit 10 schoolbesturen die primair onderwijs verzorgen aan ruim 8000 leerlingen.  
Binnen het samenwerkingsverband is er een basisondersteuning afgesproken. Dit is de ondersteuning die voor alle leerlingen beschikbaar is op alle scholen. Deze basisondersteuning is door het samenwerkingsverband vastgesteld op basis van de schoolondersteuningsprofielen van de scholen. De beschrijving van de basisondersteuning bestaat uit 10 standaarden en een overzicht van onderwijsbehoeften waarvan verwacht wordt dat scholen daaraan zelfstandig tegemoet kunnen komen. Wanneer scholen begeleiding nodig hebben binnen de basisondersteuning, bekostigen ze dit uit eigen middelen. Wanneer de basisbehoeften van een leerling de mogelijkheden van een school overstijgen, dan kan er een beroep gedaan worden op het samenwerkingsverband. Het Loket bepaalt of de aanvraag inderdaad de basisondersteuning overstijgt. Dit verloopt als volgt:
  1. Er wordt contact opgenomen met de trajectbegeleider;
  2. Er wordt een gesprek gepland met alle betrokkenen: het kind, de ouders, de leerkracht, andere betrokkenen van school, eventueel mensen vanuit de jeugdhulp;
  3. Samen bepaalt men de onderwijsbehoeften van het kind en de ondersteuningsbehoeften van de school;
  4. De trajectbegeleider documenteert dit en neemt de aanvraag samen met gegevens uit het leerlingvolgsysteem mee naar het Loket;
  5. In het Loket wordt de aanvraag gewogen: valt het inderdaad onder de extra ondersteuning?
  6. Het arrangement wordt bepaald en er wordt afgesproken wie het uit gaat voeren;
  7. Binnen 8 werkweken gaat het arrangement van start.
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Intern begeleider
4
Onderwijsassistent
10
Rekenspecialist
8