Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Vanaf het moment dat de kinderen bij ons op school beginnen, wordt de ontwikkeling gevolgd en de resultaten daarvan bijgehouden. Dit gebeurt in de eerste plaats met de methode gebonden toetsen op basis van de bij een methode behorende normering. Deze toetsen vormen de basis voor de rapporten die twee keer per jaar verschijnen. Daarnaast zijn er ook de methode onafhankelijke toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) op basis van landelijke normeringen. De resultaten van deze CITO toetsen worden ook op het rapport vermeld. Naar aanleiding van de rapporten worden de oudergesprekken gepland. In het eerste oudergesprek, wij noemen dit gesprek het "updategesprek", kunt u aangeven hoe het thuis gaat, wat uw kind eventueel nodig heeft op school en verwachtingen uitspreken. De leerkracht zal vertellen hoe de start in het nieuwe schooljaar is geweest, hoe het met uw kind op school gaat en eventuele opvallende zaken bespreken. Deze gegevens en de zienswijze van de ouder(s) / verzorger(s) vormen belangrijke bouwstenen om de stimulerende en de belemmerende factoren in kaart te brengen en op basis daarvan de onderwijsbehoeften van de kinderen te bepalen. Deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen van de groepsplannen en de groepsoverzichten. De groepsplannen en de groepsoverzichten worden gebruikt om twee keer per schooljaar de tussenopbrengsten van ons onderwijs te evalueren en indien nodig een verbetertraject op te stellen. We hanteren hierbij een eigen schoolnorm die gebaseerd is op de laagste vaardigheidsscore niveau B op basis van de herziene normering van CITO.
Van ieder kind wordt een dossier opgebouwd, waarin alle vorderingen en overige belangrijke informatie wordt bewaard. De vorderingen van alle kinderen worden regelmatig met de intern begeleider besproken.
Naast de geplande oudergesprekken is het mogelijk dat de leerkracht tussentijds contact met u opneemt als de situatie daarom vraagt. Natuurlijk kunt u als ouder ook altijd een gesprek met de leerkracht aanvragen.