Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Wij werken met stamgroepen en homogene groepen
In de groepen 1-2 zitten 4- en 5-jarigen bij elkaar in een stamgroep. Ook de groepen 4-5 en 5-6 zijn stamgroepen, met leerlingen van verschillende leeftijden. Elke dag zijn er voor de groepen 4-5 en 5-6 twee/drie leerkrachten en/of een onderwijsassistent aanwezig die de leerlingen op hun eigen leerniveau instructie geven. Indien nodig worden de leerlingen verdeeld over de drie klaslokalen die per groep beschikbaar zijn.
Groepen 3, 7 en 8 zijn homogene groepen waarin kinderen zitten van dezelfde leeftijd. In deze groepen werken wij met het Activerende Directe Instructie model. Dat is een model waarbij de zelfstandigheid van de leerlingen wordt aangesproken en waarbij de instructie wordt aangeboden op drie niveaus. Leerlingen die de leerkracht maar kort nodig hebben omdat zij de leerstof al begrijpen, mogen snel aan het werk. Leerlingen die meer instructie en begeleiding nodig hebben, krijgen dat.
Ons team
Onze leerkrachten zijn gedreven en zetten in op een professionele cultuur. We werken goed samen en hebben veel respect voor elkaar. Wij willen onszelf graag verder ontwikkelen en leren veel van elkaar. We willen het goede behouden en staan open voor nieuwe ontwikkelingen. In een goede, veilige en open sfeer maken we samen afspraken met elkaar en met leerlingen en ouders. En we houden ons daar aan!
Ons team is als volgt samengesteld:
  • Schoolleiding: de directeur van 't Pierement is tevens directeur van de andere openbare school in de Purmer Zuid De Delta. Door deze constructie kunnen we de kosten voor het management zo laag mogelijk houden en is er meer budget beschikbaar om in te zetten voor de groepen.
  • Groepsleerkrachten: elk kind zit in een vaste groep. Vrijwel alle groepen hebben twee groepsleerkrachten. Beiden zijn verantwoordelijk voor de groep. Het spreekt voor zich dat zij elkaar op de hoogte houden van de zaken die spelen in de klas. Groepsleerkrachten hebben daarnaast soms specialistische taken bijvoorbeeld als cultuurcoördinator, rekenspecialist of ict.
  • Onderwijsassistente: ondersteunt de groepsleerkrachten bij de begeleiding van de leerlingen. Dit kan betekenen dat zij kleine groepjes leerlingen extra ondersteuning biedt, maar het is ook mogelijk dat zij het toezicht houdt over een groep die bezig is met het verwerken van leerstof, terwijl de leerkracht intensieve aandacht geeft aan kinderen met extra ondersteuningsbehoefte.
  • Intern begeleider: coördineert de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Samen met de leerkracht, ouders -en regelmatig ook de leerling- zoeken we naar oplossingen.
  • Vakleerkrachten: de vakdocenten gym verzorgen vanaf groep 3 wekelijks gymles in Sporthal De Vaart. De kleuters gymmen met hun eigen juf in de speelzaal. Gespecialiseerde vakleerkrachten geven muzieklessen in alle groepen in het kader van het project Muziekimpuls. Op verzoek van ouders kunnen gastdocenten ontmoetingsonderwijs verzorgen waarin leerlingen kennis maken met de wereldreligies.
  • Administratief medewerker: ondersteunt het team in de uitvoering van haar werkzaamheden.
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Bij verlof en/of ziekte van een leerkracht kunnen wij via de invalpool van ons schoolbestuur OPSPOOR, een invaller regelen. Aangezien het aantal invallers op dit moment beperkt is, proberen wij dit altijd intern op te lossen. Wanneer het niet lukt om de klas over te nemen wordt de kinderen verdeeld over de andere groepen. Indien er meerdere leerkrachten ziek/afwezig zijn of wanneer het niet mogelijk is om een groep over te nemen, kan er aan ouders/verzorgers gevraagd worden om zelf voor opvang te zorgen.
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
  
 
Muziek
Spel en beweging / bewegingsonderwijs