Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Leerlingen hebben behoefte aan en recht op een duidelijke structuur in een warme, begrijpende relatie met de volwassenen in de school. Sommige kinderen hebben moeite met het aanvaarden van structuur en met het aangaan van relaties. Van de leerkracht vraagt dit pedagogisch verantwoord handelen; handelen waarbij hoge eisen worden gesteld aan de professionaliteit van de leerkracht. De school schept een klimaat waarin kinderen zich veilig voelen en waar men respect voor elkaar heeft.
Dit doen we onder andere door de methode De Vreedzame School,  gericht op het realiseren van een een positief groepsklimaat. Alle teamleden kijken vanuit eenzelfde perspectief naar groepsontwikkeling, hanteren dezelfde begrippen en communiceren open over de sfeer in iedere groep. In positieve groepen kunnen zowel leerkrachten als leerlingen zich veel beter richten op het leren zelf. Een positieve groep vormt in die zin de basis van opbrengstgericht werken. Er worden drie belangrijke momenten in het schooljaar besproken: de eerste zes weken van het schooljaar, de evaluatie van het groepsproces en de overdracht aan het eind van het schooljaar.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Veiligheid
Zelfstandigheid
Positiviteit
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
Extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind
In de kleutergroepen gebruiken we de methode 
KIJK!, een observatiesysteem waarmee de totale ontwikkeling van kinderen van 0 tot 7 jaar in kaart gebracht kan worden inclusief de sociaal-emotionele ontwikkeling. Goed kijken naar kinderen, gericht observeren, weten hoe kinderen zich ontwikkelen bepaalt de activiteiten die we aan de groep en het individuele kind aanbieden. Zo krijgen we een beeld van de totale ontwikkeling van kinderen. Ieder half jaar leggen we dat vast in KIJK! en worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek waarin de bevindingen worden besproken.
Zitten de leerlingen lekker in hun vel? Zijn ze voldoende gemotiveerd? Is er sprake van pestgedrag in de groep? 
Heel belangrijke vragen waar we met behulp van het instrument 
Viseon  naar de leerlingen in de groepen 3-8 kijken. Het helpt ons een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van het sociaal-emotioneel functioneren van iedere leerling en van de sfeer in de groep. Met dit handige instrument volgen we de ontwikkeling. Eventuele problemen signaleren we hiermee zo vroeg mogelijk! Met de digitale vragenlijsten die leerkracht en leerlingen van groep 5-8 invullen, krijgen we een compleet beeld van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en signaleren we op leerling- en groepsniveau welke onderwerpen om extra aandacht vragen. De leerkracht kijkt naar werkhouding, gedrag (aangenaam of verstorend), emotionele stabiliteit en sociaal gedrag. De leerlingen kijken naar aspecten als zelfvertrouwen, werkhouding, relatie met de leerkracht en met andere leerlingen. Door de resultaten van de twee lijsten naast elkaar te leggen krijgen wij een completer beeld van het functioneren van onze leerlingen. Als blijkt dat kinderen extra aandacht nodig hebben, worden deze tijdens de groepsbespreking besproken. Voor hen wordt er dan een vervolgtraject, afhankelijk van de problematiek, uitgestippeld. Betreffende leerlingen wordt ook in het ondersteuningsteam besproken.
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Kijk!
Viseon
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Vreedzame school