Onderwijstijd
Toelichting van de school
Hoe wij op school werken
Er wordt bij ons op school overeenkomstig de wet op het basisonderwijs les gegeven. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen. Er wordt vanuit gegaan dat de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen.
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
Toelichting bij dit onderwerp
Vanaf groep 3 komen bij het spel ook veel meer lees- en schrijfactiviteiten. De vaardigheden die ze 's ochtends hebben geleerd, brengen ze 's middags in praktijk.
Vanaf groep 4 gaan de kinderen langzaam over naar het werken met onderzoeksvragen. In groep 5 t/m 8 gaan ze hier mee verder. Dit doen we themagericht, waarbij de onderwerpen van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek door elkaar heen lopen. In een thema werken de kinderen aan een gezamenlijk eindproduct: bijvoorbeeld een tentoonstelling, een krant, een filmpje, een reisgids, et cetera.
De leerkrachten gebruiken voor de meeste vakken vaste onderwijsmethodes. Deze methodes zijn zodanig opgebouwd dat de kerndoelen, zoals die door de Inspectie van het Onderwijs zijn vastgesteld, worden behaald. 
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
Toelichting bij dit onderwerp
Bij de kleuters staat het spelend leren voorop. Spelenderwijs doen de kleuters ervaring op die noodzakelijk zijn voor hun verdere ontwikkeling. Naast schoolse vaardigheden is ook de algemene ontwikkeling belangrijk. Wij zorgen voor een stimulerende omgeving en bieden een beredeneerd onderwijsaanbod.
Periodiek staat een thema centraal waarbij één onderwerp belicht wordt vanuit verschillende invalshoeken. We sluiten daarbij aan bij de leef- en ervaringswereld van het jonge kind. In de klas komen de thema’s tot leven; alle kinderen beleven het en werken ermee. Dat versterkt niet alleen hun betrokkenheid bij het onderwerp en hun motivatie, maar ook het groepsklimaat in het algemeen. 
We stellen ouders altijd op de hoogte van het thema en verbinden hen waar mogelijk aan de activiteiten binnen het thema, zoals het bijwonen van een slotpresentatie.
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Speellokaal
Leerplein
Schooltuinen
Vormingsonderwijs
Toelichting bij dit onderwerp
Leerplein
Op het Leerplein in de centrale ruimte zijn extra werkplekken waar leerlingen individueel of in een groepje kunnen werken onder toezicht van de groepsleerkracht of onderwijsassistent.
Schooltuinen
Bij ons op school doen de kinderen van groep 7 mee aan het schooltuinproject. De kinderen krijgen ieder een eigen moestuin en gaan daar allerlei verschillende soorten groenten planten, verzorgen en oogsten. Deze lessen vinden plaats op het schooltuincomplex De Vurige Staart . De lessen beginnen in maart en duren tot begin oktober. Elke week 1 uur buiten in je eigen tuin bezig zijn in de natuur.
Vormingsonderwijs bij ons op school
Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo geregeld dat dit vormingsonderwijs op de openbare basisschool wordt gegeven als ouders daarom vragen. Het vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. Op verzoek van de ouders kunnen wekelijks lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten. Vormingslessen zijn niet verplicht. Wij roosteren de lessen zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar kijken we of er onder de ouders behoefte is aan dit soort lessen. Ga voor meer informatie naar de website
www.vormingsonderwijs.nl