Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Thematisch onderzoekend leren
Goede en veilige sfeer
Vreedzame school
Brede ontwikkeling
Integraal kindcentrum
Wat is de missie/visie van de school?
Op obs 't Pierement zorgen we voor boeiend onderwijs waar kinderen onbezorgd kunnen leren en waar het maximale uit elk kind wordt gehaald. Door ons thematische aanbod raken kinderen nieuwsgierig, gaan op onderzoek uit en halen zo meer uit het onderwijs. Ze  ontwikkelen (basis)kennis en vaardigheden die hun van pas komen nu en in hun hele verdere leven. Zo zijn ze goed voorbereid op hun toekomst.
Op onze Vreedzame School  hebben kinderen een stem, voelen zich verantwoordelijk en gaan positief met elkaar om. Ze gaan met plezier naar school, voelen zich veilig en hebben het naar hun zin.
In het schoolteam van vakbekwame leerkrachten hebben we een professionele cultuur en staan we open voor veranderingen. We hebben luisterend oor, kunnen feedback geven en ontvangen -van ouders, leerlingen en collega's- en gaan we op zoek naar oplossingen. Samen zijn we continu in ontwikkeling.
Samen met onze partner Eigenwijs bieden wij een doorgaande leerlijn van 2-12 jaar. Vanaf schooljaar 2019-2020 organiseren wij naast peuteropvang ook buitenschoolse opvang in ons schoolgebouw en ondersteunen we samen de kinderen in hun brede ontwikkeling.
Iedereen is blij met onze frisse en opgeruimde school en vele mogelijkheden om lekker buiten te spelen op ons ruime schoolplein.
Onze kernwaarden
Vertrouwen: het beste uit elk kind halen
We begeleiden onze leerlingen in het proces van zelfkennis en het accepteren hoe zij zijn, waardoor het zelfvertrouwen toeneemt. Wij stimuleren dat kinderen, afhankelijk van hun leeftijd en mogelijkheden, zich zo veel mogelijk zelf verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling. Ons positieve schoolklimaat, waarin kinderen zich veilig en welkom voelen, draagt er aan bij dat zij optimaal kunnen functioneren. Het resultaat is dat kinderen met plezier naar school gaan en deze ervaren als ontmoetingsplek om te leren en elkaar te ontmoeten.
Wij zien ouders als partner en betrekken hen bij het vinden van oplossingen die het beste passen bij hun kind. Respect en vertrouwen vormen daarvoor de basis. We vinden het belangrijk wat ouders ons over hun kind kunnen vertellen en betrekken die informatie bij onze aanpak. Daarbij heeft ieder zijn eigen rol. De ouders als opvoeders die hun kind het beste en langste kennen. Wij als onderwijsprofessional met kennis van en ervaring met diverse methodes gericht op de beste ontwikkeling van kinderen.
Verbinden: de eigen kracht staat centraal
Sinds schooljaar 2018-2019 zijn wij een
Vreedzame School . Met dit programma streven wij naar schoolklimaat waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen centraal staat. We zijn een democratische gemeenschap, waarin iedereen een stem heeft, zich gezien en gehoord voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Leerlingen en leerkrachten leren hoe je met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn. Leerlingen krijgen diverse taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school. Zo leren ze allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving.
Thema's die aan de orde komen zijn: positieve groepsvorming, het zelf oplossen van conflicten, wijze van communiceren, omgaan met gevoelens, omgaan met verschillen. In het schooljaar 2019-2020 worden leerlingen uit hogere groepen opgeleid tot mediatoren. Zij zijn dan het aanspreekpunt voor andere kinderen die een probleem hebben en helpen hen bij zoeken naar een oplossing.
Ouders betrekken wij bij dit proces en wij informeren hen over de onderwerpen die in het kader van De Vreedzame School worden behandeld.
Meesterschap: zelf op onderzoek uitgaan en antwoorden vinden
Leerlingen doorlopen op onze school een ononderbroken ontwikkelingsproces. Naast de basisvakken taal, lezen, schrijven en rekenen werken de leerlingen van groep 1 t/m 8 werken ongeveer 6 weken aan een thema waarin zij zich verder oriënteren op de wereld.
Door het thematisch onderzoekend leren wordt de betrokkenheid van kinderen bij het eigen leren vergroot en leren ze meer actief. De kinderen worden uitgedaagd om zelf na te denken, te analyseren, redeneren, concluderen en plannen. Zo geven we ons onderwijs meer betekenis en verwerven de leerlingen de benodigde 21e eeuwse vaardigheden.
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Thematisch onderzoekend leren verder implementeren
Tot voor kort maakten wij voor wereldverkenning gebruik van methodes voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek. Vanaf schooljaar 2018-2019 integreren wij deze vakken in een thematische aanpak, waarbij wij kinderen stimuleren om via onderzoekend leren vaardigheden en kennis te verwerven. De kinderen van groep 1 t/m 8 werken ongeveer 6 weken aan een thema. De onderwerpen van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek lopen thematisch door elkaar heen. In een thema werken de kinderen aan een gezamenlijk eindproduct: bijvoorbeeld een tentoonstelling, een krant, een filmpje, een reisgids, et cetera.
Verder ontwikkelen als Vreedzame School
We zijn in schooljaar 2018-2019 gestart met de methode De Vreedzame school (voor toelichting, zie hiervoor bij kernwaarde Verbinden). De leerkrachten volgen een tweejarige opleiding als trainer. In schooljaar 2019-2020 worden leerlingen uit hogere groepen opgeleid tot mediatoren. Zij zijn dan het aanspreekpunt voor andere kinderen die een probleem hebben. Er komt een mini-sollicitatieprocedure om mediator te worden. Als mediator krijgt het kind een training en diploma. ​​​​​​
Iedere dag lekker en gezond water drinken in de klas
Kinderen die water drinken kunnen zich beter concentreren in de klas, waardoor zij beter presteren op school. Daarom starten wij in september 2019 in het kader van het gemeentelijke JOGG-project met water drinken. Leerlingen die mee doen krijgen een dopper die ze elke dag kunnen vullen met vers water. Ze mogen zelf bepalen wanneer ze drinken. Hiermee is 't Pierement één van de 16 Waterscholen in de gemeente Purmerend en dragen we ons steentje bij aan fitte en energieke kinderen.
Start Integraal Kindcentrum (IKC)
Naast peuteropvang Eigenwijs bieden wij vanaf september 2019 in samenwerking met Kinderopvang Purmerend in onze school buitenschoolse opvang (bso) aan. Zo wordt 't Pierement een IKC, een plek waar kinderen in de leeftijdsgroep van 2 tot en met 12 jaar gedurende de dag komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. Door de intensieve samenwerking vanuit dezelfde visie, ontstaat een breed beeld van hoe het kind functioneert en kunnen we beter inspelen op zijn of haar behoeften.