Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Thematisch onderzoekend leren
Goede en veilige sfeer
Vreedzame school
Brede ontwikkeling
Integraal kindcentrum
Missie en visie
Op obs 't Pierement zorgen we voor boeiend onderwijs waar kinderen onbezorgd kunnen leren en waar het maximale uit elk kind wordt gehaald. Door ons thematische aanbod raken kinderen nieuwsgierig, gaan op onderzoek uit en halen zo meer uit het onderwijs. Ze  ontwikkelen (basis)kennis en vaardigheden die hun van pas komen nu en in hun hele verdere leven. Zo zijn ze goed voorbereid op hun toekomst.
Op onze Vreedzame School  hebben kinderen een stem, voelen zich verantwoordelijk en gaan positief met elkaar om. Ze gaan met plezier naar school, voelen zich veilig en hebben het naar hun zin.
In het schoolteam van vakbekwame leerkrachten hebben we een professionele cultuur en staan we open voor veranderingen. We hebben luisterend oor, kunnen feedback geven en ontvangen -van ouders, leerlingen en collega's- en gaan we op zoek naar oplossingen. Samen zijn we continu in ontwikkeling.
Samen met onze partner Eigenwijs bieden wij een doorgaande leerlijn van 2-12 jaar. Vanaf schooljaar 2019-2020 organiseren wij naast peuteropvang ook buitenschoolse opvang in ons schoolgebouw en ondersteunen we samen de kinderen in hun brede ontwikkeling.
Iedereen is blij met onze frisse en opgeruimde school en vele mogelijkheden om lekker buiten te spelen op ons ruime schoolplein.
Onze kernwaarden
Vertrouwen: het beste uit elk kind halen
We begeleiden onze leerlingen in het proces van zelfkennis en het accepteren hoe zij zijn, waardoor het zelfvertrouwen toeneemt. Wij stimuleren dat kinderen, afhankelijk van hun leeftijd en mogelijkheden, zich zo veel mogelijk zelf verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling. Ons positieve schoolklimaat, waarin kinderen zich veilig en welkom voelen, draagt er aan bij dat zij optimaal kunnen functioneren. Het resultaat is dat kinderen met plezier naar school gaan en deze ervaren als ontmoetingsplek om te leren en elkaar te ontmoeten.
Wij zien ouders als partner en betrekken hen bij het vinden van oplossingen die het beste passen bij hun kind. Respect en vertrouwen vormen daarvoor de basis. We vinden het belangrijk wat ouders ons over hun kind kunnen vertellen en betrekken die informatie bij onze aanpak. Daarbij heeft ieder zijn eigen rol. De ouders als opvoeders die hun kind het beste en langste kennen. Wij als onderwijsprofessional met kennis van en ervaring met diverse methodes gericht op de beste ontwikkeling van kinderen.
Verbinden: de eigen kracht staat centraal
Sinds schooljaar 2018-2019 zijn wij een
Vreedzame School . Met dit programma streven wij naar schoolklimaat waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen centraal staat. We zijn een democratische gemeenschap, waarin iedereen een stem heeft, zich gezien en gehoord voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Leerlingen en leerkrachten leren hoe je met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn. Leerlingen krijgen diverse taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school. Zo leren ze allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving.
Thema's die aan de orde komen zijn: positieve groepsvorming, het zelf oplossen van conflicten, wijze van communiceren, omgaan met gevoelens, omgaan met verschillen. In het schooljaar 2019-2020 worden leerlingen uit hogere groepen opgeleid tot mediatoren. Zij zijn dan het aanspreekpunt voor andere kinderen die een probleem hebben en helpen hen bij zoeken naar een oplossing.
Ouders betrekken wij bij dit proces en wij informeren hen over de onderwerpen die in het kader van De Vreedzame School worden behandeld.
Meesterschap: zelf op onderzoek uitgaan en antwoorden vinden
Leerlingen doorlopen op onze school een ononderbroken ontwikkelingsproces. Naast de basisvakken taal, lezen, schrijven en rekenen werken de leerlingen van groep 1 t/m 8 werken ongeveer 6 weken aan een thema waarin zij zich verder oriënteren op de wereld.
Door het thematisch onderzoekend leren wordt de betrokkenheid van kinderen bij het eigen leren vergroot en leren ze meer actief. De kinderen worden uitgedaagd om zelf na te denken, te analyseren, redeneren, concluderen en plannen. Zo geven we ons onderwijs meer betekenis en verwerven de leerlingen de benodigde 21e eeuwse vaardigheden.