Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Is de school een VVE-school?
Ja
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Namelijk:
Welke VVE programma’s worden door de school gebruikt?
Integrale programma’s
Thematisch werken aan de hand van de SLO doelen
Aanvullende progamma’s
Petit plus en lezende kleuters
Werkmap Fonemisch bewustzijn en begrijpend luisteren
Werkmap Gecijferd bewustzijn en werkmap op weg naar rekenen
Op welke wijze wordt de samenwerking met de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf vormgegeven?
Het onderwijs aan jonge kinderen bestaat uit twee onderdelen:
  1. De Voorschool, voor peuters van 2 ½ tot 4 jaar oud
  2. De Vroegschool (onderbouw), voor kleuters van 4 tot en met 6 jaar.
    Samen vormen de Voorschool en  de Vroegschool de VVE (= Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie). Peuters oefenen op de Voorschool alvast met een dagritme dat aansluit bij de werkwijze in de kleutergroep. Zo kunnen zij alvast wennen aan de schoolstructuur.
Meer informatie over KinderRijk kunt u vinden op de volgende website: KinderRijk.nl
In de onderbouw zitten leerlingen van groep 1 en 2 bij elkaar in de klas. Ze volgen samen thematisch onderwijs waarbij iedere dag aandacht is voor de taalontwikkeling, de rekenontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Om deze ontwikkelingsdomeinen te stimuleren is er een rijke speel- leeromgeving gecreëerd in diverse hoeken op basis van de SLO doelen https://slo.nl/thema/meer/jonge-kind/doelen-jonge-kind/
De kleuters worden dagelijks in hun ontwikkeling gevolgd door observaties, gemaakt door de groepsleerkracht. Twee maal per jaar worden deze observaties geregistreerd in KIJK. KIJK is een hulpmiddel om de totale ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Leerkrachten voeren dagelijkse observaties uit gericht op 4 domeinen:
  1. De sociaal- emotionele ontwikkeling,
  2. De motorische ontwikkeling
  3. De taalontwikkeling
  4. De denkontwikkeling
Daarnaast wordt er als de leerlingen in groep 2 zitten de screening van de beginnende geletterdheid afgenomen. Deze screening, de registratie van KIJK en de gemaakte observaties door de leerkracht vormen de basis voor de contactgesprekken. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen wekelijks een aanvullend aanbod.