Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Ouders zijn voor ons belangrijk in de school. Sterker nog: Wij zien het samenwerken met de ouders als een voorwaarde om onze doelen te halen.  Een ouder heeft zicht op de bijzondere kwaliteiten van zijn/haar kinderen of een specifieke ondersteuningsbehoefte en als we dit combineren met de pedagogische en didactische deskundigheid van het schoolteam, kunnen we een samenwerkingsverband vormen die kinderen optimale kansen en veiligheid bieden. In onze visie heeft ieder kind op onze school daarom recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is voor ons niet-vrijblijvend. Ouders en school werken samen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van het kind. Om daarmee conform onze missie: “Recht te doen aan de specifieke behoefte van de leerlingen, zodat ze op kunnen groeien als zelfstandige en actieve burgers”. Of, om aan te sluiten bij de koers van Innoord,: De toekomst voor te bereiden op onze kinderen. Een toekomst waarin mensen een verbondenheid met elkaar voelen en samen in staat zijn kleine en grote uitdagingen aan te gaan.Wij streven naar educatief partnerschap op zowel didactisch, pedagogisch als organisatorisch vlak.
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Op obs IJplein worden ouders geinformeerd met behulp van het digitale communicatiesysteem voor onderwijs genaamd Social Schools. Langs deze weg wordt alle algemene informatie met ouders gedeeld.
Daarnaast vinden er vier  keer per jaar oudergesprekken plaats, waarvan aan het begin van het schooljaar een  startgesprek  en een keer een ouder/kind gesprekken van een half uur. Voor dit laatste gesprek worden de leerlingen vrij geroosterd.
Er worden regelmatig ouderbijeenkomsten georganiseerd waarin diverse informatie en ontwikkelingen worden gedeeld met ouders en waarin de gelegenheid wordt geboden om vragen te stellen.
Wat is de klachtenregeling van de school?
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Samen streven we naar een goede oplossing: “Beter kwaad terugkomen, dan boos wegblijven”. Komen we er niet uit, dan bespreken we wie er ingeschakeld moet worden om het probleem wel op te lossen. Ook onze school heeft een contactpersoon, waar iedereen met problemen of klachten naar toe kan gaan. Elke ouder of kind kan op deze persoon een beroep doen als ze problemen hebben, waar ze niet met iedereen over durven te praten. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek ook vertrouwelijk behandeld wordt. Deze persoon kan ook verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.Onze stichting heeft een klachtenregeling.  Deze regeling is in te zien bij de directie en de contactpersoon.De naam van de contactpersoon van school staat vermeld in het informatieboekje.
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Heeft de school een keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid?
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
werkgroep ouderbetrokkenheid
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Begeleiden van uitstapjes, begeleiding bij festiviteiten in de school, begeleiding tijdens de pauzecarrousel (tussenschoolse activiteiten), organiseren van activiteiten en festiviteiten, begeleiden van de zwemlessen, meedenken over ouderbetrokkenheid.
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€52,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
     
Lenteontbijt
 
multicultureel zomerfeest
 
sportactiviteiten (sportdagen, avondvierdaagse)
 
Kerst
 
Schoolkamp
 
          
        
Schoolreis
 
Sinterklaas
 
 
 
 
 
 
 
          
Zijn er overige schoolkosten?
Nee
Extra informatie over ouderbijdrage
Leerlingen in bezit van een Stadspas met groene stip kunnen de ouderbijdrage voldoen door hun Stadspas op school te laten scannen. De bijdrage wordt dan door de gemeente Amsterdam aan de ouderraad overgemaakt. Dat betekent dat alle leerlingen deel kunnen nemen aan alle activiteite die vanuit de ouderbijdrage worden betaald.
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
VGA ongevallenverzekering, aansprakelijks en inzittenden
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Ouders kunnen hun kind(eren ziekmelden via Social Schools en telefonisch.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Bij de administratie is een verlofaanvraagformulier verkijgbaar.