Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
We borgen onze schoolonwikkeling middels het BAS+ principe. We hebben als team keuzes gemaakt met betrekking tot leerkrachtgedrag als het gaat over het lesgeven. Hierin is voorspelbaarheid een belangrijk gegeven.
De school heeft een heldere cyclus van handelen waar het gaat om het behouden, ontwikkelen en versterken van haar kwaliteit. Wij benutten evaluaties van opbrengsten en analyseren die om te komen tot conclusies en verbeterplannen. Tweejaarlijks zetten wij oudertevredenheidspeilingen uit. De resultaten daarvan geven informatie die eveneens reden zijn voor kritische zelfreflectie. Dat geldt ook voor de personeelstevredenheidspeilingen. De meerjarenplanning in het schoolplan kent een heldere lijn naar de voornemens in het jaarplan. Dit biedt inzicht in de doelen die de organisatiezichzelf stelt, het tijdspad, de taakverdeling en de verantwoordelijkheid van de leraren. Dit biedt inzicht in de doelen die de organisatie zichzelf stelt, het tijdspad, de taakverdeling en de verantwoordelijkheid van de leraren.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport: