Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
We borgen onze schoolonwikkeling middels het BAS+ principe. We hebben als team keuzes gemaakt met betrekking tot leerkrachtgedrag als het gaat over het lesgeven. Hierin is voorspelbaarheid een belangrijk gegeven.
De school heeft een heldere cyclus van handelen waar het gaat om het behouden, ontwikkelen en versterken van haar kwaliteit. Wij benutten evaluaties van opbrengsten en analyseren die om te komen tot conclusies en verbeterplannen. Tweejaarlijks zetten wij oudertevredenheidspeilingen uit. De resultaten daarvan geven informatie die eveneens reden zijn voor kritische zelfreflectie. Dat geldt ook voor de personeelstevredenheidspeilingen. De meerjarenplanning in het schoolplan kent een heldere lijn naar de voornemens in het jaarplan. Dit biedt inzicht in de doelen die de organisatiezichzelf stelt, het tijdspad, de taakverdeling en de verantwoordelijkheid van de leraren. Dit biedt inzicht in de doelen die de organisatie zichzelf stelt, het tijdspad, de taakverdeling en de verantwoordelijkheid van de leraren.