Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Om de twee jaar nemen we een ouderenquête af. 
Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan onze stakeholders voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten.
Daarnaast beschikt de school over een leerlingenraad met leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. De kinderen van de school mogen meedenken over verbeterpunten en kunnen een idee aandragen door dit op een briefje in de ideeën box te doen. Onder begeleiding van een leerkracht worden de ideeën en verbeterpunten met de schoolraad besproken en wanneer het kan doorgevoerd. 
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport:
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?