Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Om de twee jaar nemen we een ouderenquête af. 
Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan onze stakeholders voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten.
Daarnaast beschikt de school over een leerlingenraad met leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. De kinderen van de school mogen meedenken over verbeterpunten en kunnen een idee aandragen door dit op een briefje in de ideeën box te doen. Onder begeleiding van een leerkracht worden de ideeën en verbeterpunten met de schoolraad besproken en wanneer het kan doorgevoerd.