Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
De leerlingen en de ondersteuning worden verdeeld over vier categorieën binnen onze organisatie.
1. Leerlingen met een onderwijsvraag, ze worden binnen de basisondersteuning begeleid.
2. Leerlingen met een onderwijsvraag voor extra aandacht, ze zijn besproken in het ondersteuningsteam en zo mogelijk extern gediagnosticeerd. Ze worden binnen de basisondersteuning plus begeleid.
3. Leerlingen met een speciale onderwijsvraag en eventueel zorgvraag, ze hebben meer gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt dan in een OPP (ontwikkelingsperspectief) uitgewerkt. Ze worden binnen de extra ondersteuning intern en mogelijk extern extra begeleid.
4. Leerlingen met een zeer speciale onderwijs en eventuele zorgvraag, ze hebben intensief gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt ook uitgewerkt in een OPP. Ze worden binnen de extra ondersteuning plus intern en mogelijk extern extra begeleid.
Het schoolondersteuningsprofiel van de Bolderik is terug te vinden op de website van de Bolderik en op de pagina van de Bolderik van scholen op de kaart (scholenopdekaart.nl).
Leerlingenzorg door externen 
Leerlingenzorg door externen onder schooltijd
De basisscholen van Stichting Uniek worden steeds vaker geconfronteerd met ouders/verzorgers die voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren. Voor Stichting Uniek is dit aanleiding geweest om beleidsafspraken te maken, die gelden voor elke school binnen onze stichting. Op grond van artikel 40* en 41** van de Wet Primair Onderwijs zijn de volgende afspraken vastgelegd:

Hulp door externen onder schooltijd binnen de eigen school
In beginsel wordt geen medewerking verleend aan hulp door externen onder schooltijd binnen een ‘Uniek’ school. Indien er sprake is van een medische indicatie kan hierop – mits praktisch uitvoerbaar – een uitzondering gemaakt worden. Deze hulp wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de directie. De directie maakt hierover dan ook schriftelijke afspraken met de externe hulpverlener en ouder/verzorger.
Hulp door externen onder schooltijd buiten de eigen school
In beginsel wordt geen medewerking verleend aan hulp door externen onder schooltijd buiten de eigen school. Bij een medische indicatie kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden. Wel dienen er goede schriftelijke afspraken gemaakt te worden over de frequentie en de tijdsduur van de externe behandeling. De school kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze externe hulp. Hulp door externen bij een pedagogische en/of didactische indicatie kan niet gehonoreerd worden. Indien leerlingen onder schooltijd les krijgen op een andere plaats, blijft het bevoegd gezag verantwoordelijk.
* Artikel 40 WPO handelt over de kosteloosheid van het onderwijs. Bij eenmaal toegelaten leerlingen mag een verdere toegang tot onderwijsactiviteiten niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van ouders.
** Artikel 41 WPO schrijft voor dat een leerling dient deel te nemen aan alle onderwijsactiviteiten. Het bevoegd gezag heeft de uitvoering van deze taak overgedragen aan de school onder eindverantwoordelijkheid van de directeur. Het is uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag of de onderwijsactiviteiten alleen mogen worden verzorgd door het eigen personeel en reguliere hulpverleners of ook door externen. Indien dit laatste het geval is, is het bevoegd gezag ook verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de geboden extra zorgactiviteiten.


Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Intern begeleider
5
Onderwijsassistent
5
Rekenspecialist
8
Taalspecialist
10
leerkracht verrijkingsgroep
2