Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 nemen twee keer per jaar de Cito toetsen af op het gebied van rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de DMT (drie minuten toets) en de AVI toets om het leesniveau van de kinderen te bepalen. 
Er wordt op de Bolderik gewerkt met arrangementen/groepsplannen op het gebied van lezen, rekenen en spelling. Aan het begin van het jaar wordt een plan opgesteld, waarin de verschillende niveaus van de leerlingen en de daarbij behorende aanpak worden opgenomen. Er wordt gewerkt met een intensieve groep, een basisgroep en een verdiepte groep. Daarnaast zijn er leerlingen die op een eigen leerlijn werken. De opgestelde plannen worden herzien in januari. Tussentijds worden de plannen twee keer geëvalueerd tijdens de tussenevaluatie. Toetsresultaten, observaties, gesprekken met de leerlingen en lesevaluaties worden meegenomen om de evaluatie en het nieuwe plan op te stellen. Twee keer per jaar vinden er gesprekken plaats met de intern begeleider om de resultaten te bespreken en waar nodig een kindgericht plan van aanpak op te stellen.