Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Het sociaal- emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
respectvol
sociale cohesie
actief burgerschap
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale ontwikkeling. Hiervoor wordt de methode "Kinderen en... hun sociale talenten" gebruikt. De ontwikkeling van de sociale opbrengsten wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de leerlingbespreking (groepsbespreking) besproken. Deze bespreking vindt plaats tussen leerkracht en de intern begeleider. In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor individuele leerlingen besproken.
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Kijk!
Zien
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Kinderen en… hun sociale talenten