Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
goed pedagogisch klimaat
samen werken, leren en spelen
onderwijs op maat
T.O.P.P. team
uniek
Wat is de missie/visie van de school?
Op de Bolderik heerst een warme, open sfeer met oprechte belangstelling voor elkaar. Door het creëren en vasthouden van een ordelijke omgeving met voldoende structuur, bieden wij de leerlingen een veilige rustige werkomgeving waar op een fijne manier gewerkt kan worden. Zoveel als mogelijk bieden wij onderwijs op maat. In een leerrijke omgeving kan een kind zich op de Bolderik ontplooien binnen alle mogelijkheden en talenten die het in zich heeft. We maken binnen ons onderwijs gebruik van zowel de verschillen als van de overeenkomsten tussen kinderen. Behalve leerresultaten hebben wij ook als doel het ontwikkelen en vergroten van het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid. Zowel weerbaarheid als tolerantie en respect zijn daarbij belangrijk. Het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat is hiervoor een voorwaarde.
Het team van de Bolderik kenmerkt zich door passie voor het vak en liefde voor de kinderen. (T.O.P.P. team: talentvol, ontwikkelingsgericht, professioneel en werkt met plezier.) Er is een zeer hoge mate van betrokkenheid bij het kind en bij zijn context. Wij zijn een lerende organisatie die zich bewust ontwikkelt en open staat voor onderwijsvernieuwingen. Op de Bolderik wordt gewerkt met moderne methode, toetsen en onderwijsmiddelen. 
Als één van de zeven scholen van Stichting Uniek beschouwen wij ieder kind als uniek. Ieder kind heeft de behoefte zelf dingen te ontdekken, richting te geven aan eigen ontwikkeling en wil zelfstandig handelen.
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Wij hebben ons voor de komende vier jaar de volgende doelen gesteld:
- De leerlingen op de Bolderik laten autonoom gedrag zien: Ze zijn in staat eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheden te nemen waardoor hun motivatie zal groeien
- Op de Bolderik maken we optimaal gebruik van onze ICT middelen.
- De rekenresultaten liggen boven het landelijk gemiddelde.
- Op de Bolderik kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag.
- Op het gebied van rekenen, lezen en spelling bepalen wij per groep onze ambities aan de hand van toets resultaten en observaties.
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
De Bolderik is een katholieke school. Wij schenken aandacht aan catechese, vieringen, communie, vormsel, gezinsvieringen en godsdienstprojecten. We benaderen de kinderen vanuit een open houding en we accepteren daarom ook andere denkwijzen en opvattingen. Bij ons op school zijn dus ook leerlingen met een andere geloofsovertuiging welkom.