Schoolklimaat en veiligheid
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
Grip op de groep
Om tot leren te kunnen komen is het van belang in een positieve leeromgeving te zitten. De leerkrachten spelen in op het groepsproces door de werkwijze van Grip op de groep in te zetten. Op deze manier wordt er een goede start gemaakt in het nieuwe schooljaar. Grip op de groep geeft de leerkracht handvatten en inzichten om met de kinderen te kunnen werken aan een fijne sfeer in de klas. De kinderen hebben hier het gehele schooljaar profijt van. 
Respectprotocol
Op de Bolderik wordt gewerkt met een respectprotocol.
Iedere klas maakt aan het begin van het schooljaar afspraken. De kinderen denken hier als groep over na en zorgen op deze wijze samen voor een positieve, goede sfeer in de klas. Op onze website www.bsdebolderik.nl is het protocol in te zien. 
KWINK
Kwink is een methode om sociaal-emotionele vaardigheden te oefenen. Met behulp van Kwink leren kinderen belangrijke lessen voor het leven. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt. Ook mediawijsheid en burgerschap komen hierin aan bod. Dit schooljaar gaan wij Kwink een plaats geven binnen ons onderwijs. 
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: WMK

Toelichting van de school
De kinderen van groep 7 en 8 vullen een WMK (werken met kwaliteit) vragenlijst in. De veiligheid is hier een onderdeel van. De vragenlijsten worden geanalyseerd door de leerkrachten en eventuele aandachtspunten worden hier uit gehaald. 
Daarnaast wordt de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen gemonitord door KIJK in te vullen in groep 1 en 2. Vanaf groep 3 vullen wij de vragenlijsten van ZIEN in om de sociale aspecten van de leerlingen in kaart te brengen. Vanaf groep 6 vullen de kinderen ook zelf een vragenlijst van ZIEN in. 
De veiligheid van kinderen in het verkeer vinden we ook belangrijk. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Wij doen als school mee aan het project “Brabant VerkeersveiligheidsLabel” (BVL). Door middel van dit project maakt de verkeersveiligheid structureel deel uit van ons schoolbeleid.
Protocol time out, schorsen, verwijderen en onaanvaardbaar gedrag ouders
Alle scholen van Stichting Uniek werken met het Protocol time-out, schorsen, verwijderen en onaanvaardbaar gedrag ouders. De Bolderik wil het beste voor alle leerlingen in de klas en op school. Wanneer het voorkomt dat het bevoegd gezag zich genoodzaakt ziet een leerling te schorsen en/of te verwijderen, wordt dit protocol als leidraad genomen om de procedure transparant en inzichtelijk te maken. Het protocol is te vinden op de website van de Bolderik. 
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Geen
Mevr. I. de Leeuw (ideleeuw@bsdebolderik.nl)
Op school is een respectmap aanwezig. Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het observeren en tijdig melden van onacceptabel gedrag tussen kinderen. Onze aanpak staat beschreven in het respectprotocol.
 
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?