Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
School en ouders hebben elkaar nodig om de ontwikkeling van de kinderen optimaal te kunnen stimuleren. De school ziet dan ook de ouders als partner in de opvoeding en begeleiding van de kinderen en betrekt ouders daarom bij haar activiteiten. 
Op de Bolderik hebben wij te maken met ouders die (actief) betrokken willen zijn bij de gang van zaken op school en het onderwijs aan hun kinderen. Ouderbetrokkenheid willen wij dan ook omschrijven als een actieve betrokkenheid van ouders met het onderwijs van hun kinderen. Daaronder valt ook de aandacht voor het leven thuis (en in de buurt) en voor de inbreng van de ouders in het onderwijs. De school is laagdrempelig en staat open voor de wensen en initiatieven van ouders.  
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Eens in de twee weken wordt de nieuwsbrief verstuurd naar de ouders per mail. Wanneer er belangrijke zaken zijn worden de ouders daar via de mail van op de hoogte gehouden. Het inzien van de leerlingresultaten kan via het ouderportaal van Parnassys. Daarnaast zijn wij gestart met de app van Social Schools. De leerkracht(en) en de ouders hebben een eigen digitale omgeving waarin zij met elkaar kunnen communiceren. 
Op de website van de Bolderik (www.bsdebolderik.nl) is alle belangrijke informatie rondom onze school te vinden. Protocollen, brieven, nieuwsbrieven etc. worden op de site gezet, zodat ouders deze informatie gemakkelijk terug kunnen vinden.
Verder worden ouders gedurende het schooljaar een aantal keer uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht van hun kind(eren). Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken. Na het eerste rapport volgt een rapportgesprek en aan het einde van het schooljaar kunnen ouders zich nogmaals inschrijven voor een gesprek wanneer daar behoefte aan is. Gedurende het schooljaar houden leerkracht(en) en ouder(s) elkaar op de hoogte van belangrijke zaken rondom de leerlingen. 
Wat is de klachtenregeling van de school?
Behandeling van klachten vindt eerst intern plaats en kan bij een niet bevredigend resultaat uiteindelijk daarna bij de klachtencommissie van Stichting Uniek plaatsvinden.
Wanneer er een probleem ontstaan is, dan is overleg met de betrokkene de eerste stap die gezet moet worden. Misschien is diegene zich er nog niet bewust van dat er een probleem is, of heeft hij/zij zich niet gerealiseerd dat het zo’n belangrijk punt is. Of….. misschien is er wel sprake van een misverstand. Het is belangrijk dat de klager in een eerste toenadering niet beschuldigend te werk gaat, maar rustig uitlegt met voorbeelden wat (voor hem/haar) het probleem is. Wanneer de schoolcontactpersoon of vertrouwenspersoon inschakelen? Als het overleg met de betrokkene te weinig oplevert; als de klager geen gehoor vindt en ook geen hulp vindt bij een leerkracht/collega/directie om naar de betreffende persoon toe te stappen of als de klacht te maken heeft met ongewenst gedrag, dan kan de klager terecht bij de schoolcontactpersonen of de vertrouwenspersoon. 
De schoolcontactpersoon en de vertrouwenspersoon zijn er voor iedereen die met de school te maken heeft. Dus leerlingen, ouders, leerkrachten, maar ook onderwijsondersteunend personeel en stagiaires kunnen, wanneer het nodig is, terecht bij de schoolcontactpersoon of vertrouwenspersoon.
Bij een klacht kan de klager kiezen of hij/zij naar de schoolcontactpersoon van de school wil gaan of naar de vertrouwenspersoon van Stichting Uniek. Hiervoor kunt u terecht bij:
De schoolcontactpersoon voor klachten op onze school           
- teamleider bovenbouw:  I. de Leeuw 0162-402431
De vertrouwenspersoon van Stichting Uniek  is te bereiken bij            
- GGD West-Brabant/Breda            
Doornboslaan 225-227            
4816 CZ Breda            
076-5282241 (Bereikbaar op alle schooldagen van 08.30 uur tot 17.00 uur)                                                                                     
“Stichting Uniek”                                                                                   
Wilhelminalaan 11d                                                                                   
4941JG Raamsdonksveer                                                                                   
Postadres: Postbus 122                                                                                   
4930 AC Geertruidenberg                                                                                  
telefoon: 0162-510262
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Medezeggenschapsraad
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Er zitten drie ouders in de MR van de Bolderik. Zij gaan met drie leden van het personeel in gesprek over het onderwijs op onze school.
Oudergeleding:      
Michiel Schillemans                                   
Jeanet van Velthoven                                   
Marthijn van der Wal

Teamgeleding:        
Christel Gijsbers                                   
Marceline Kant                                   
Esther Kuijten
Daarnaast heeft de Bolderik een oudervereniging. Iedere groep heeft een klassenouder. Deze klassenouder ondersteunt de leerkracht gedurende het schooljaar bij diverse activiteiten/vieringen in de klas. Wanneer de groepsleerkracht hulp nodig heeft bij een activiteit in de klas is de klassenouder de eerste persoon die benadert wordt, daarna wordt de andere ouders om hulp gevraagd. Ook wanneer er een excursie gepland staat worden er ouders ingezet om de kinderen te begeleiden. 
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€40,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
     
carnaval
 
Pasen
 
sportdag
 
Kerst
 
Schoolkamp
 
          
        
Schoolreis
 
Sinterklaas
 
 
 
 
 
 
 
          
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
Aan de ouders van de kinderen uit groep 8 wordt een vrijwillige extra bijdrage gevraagd voor het schoolkamp. 
Extra informatie over ouderbijdrage
De oudervereniging organiseert de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. 
De vrijwillige ouderbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL97RBRB08500.94.550 t.n.v. Oudervereniging Bolderik. Betalingen graag onder vermelding van naam en groep van de leerling.
Vrijwillige ouderbijdrage lunchpauze
Omdat de Bolderik werkt met 5 gelijke dagen blijven de kinderen op school lunchen. Hiervoor vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige bijdrage is €35,00 per leerling per schooljaar, nog minder dan 1 euro per week dus.
U kunt dit bedrag overmaken naar onze overblijfrekening: NL 74 RABO 0137561989, graag onder vermelding van naam en groep van de leerling.
Wanneer een leerling later in het schooljaar start op de Bolderik gelden er andere tarieven. Verdere informatie hierover is terug te lezen in het informatieboekje van groep 1-2, te vinden op onze website: www.bsdebolderik.nl. 
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Wanneer een kind ziek thuis blijft kunnen ouders de school bellen om dit door te geven. 
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Er wordt een verlofaanvraag ingediend bij de directeur. Het formulier is te vinden op de website (www.bsdebolderik.nl).