Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
School en ouders hebben elkaar nodig om de ontwikkeling van de kinderen optimaal te kunnen stimuleren. De school ziet dan ook de ouders als partner in de opvoeding en begeleiding van de kinderen en betrekt ouders daarom bij haar activiteiten. 
Op de Bolderik hebben wij te maken met ouders die (actief) betrokken willen zijn bij de gang van zaken op school en het onderwijs aan hun kinderen. Ouderbetrokkenheid willen wij dan ook omschrijven als een actieve betrokkenheid van ouders met het onderwijs van hun kinderen. Daaronder valt ook de aandacht voor het leven thuis (en in de buurt) en voor de inbreng van de ouders in het onderwijs. De school is laagdrempelig en staat open voor de wensen en initiatieven van ouders.