Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Wij vinden het van groot belang kinderen en ouders te betrekken bij het leerproces en bij de ontwikkeling van hun kind. Door toegankelijk te zijn in de communicatie met ouders en ouders te betrekken bij belangrijke schoolse zaken, wil de Moespot streven naar een optimale samenwerking met de ouders.
Naast de individuele afstemming over de ontwikkeling van de leerling met de ouders, maken we binnen ons onderwijs ook regelmatig gebruik van ouderhulp. Denk hierbij aan ouders in de bibliotheek, hulpouders bij creatieve vakken, maar soms worden er ook gastlessen door ouders gegeven. Met hulp van ouders kunnen wij ons onderwijs net dat beetje extra meegeven. Wij verwachten dan ook van ouders dat zij naar vermogen de school helpen bij diverse activiteiten, zodat we samen de school een flinke impuls kunnen geven. 
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Op individueel niveau worden ouders geïnformeerd middels 10 minuten gesprekken. 
Bij de start van het schooljaar beginnen we met de 'omgekeerde 10 minuten gesprekken', waarbij ouders informatie over hun kind meegeven, zodat hier op school rekening mee gehouden kan worden.
Later in het jaar zijn nog drie momenten gepland om individuele gesprekken te voeren. Indien nodig kan er naast deze momenten altijd een afspraak gemaakt worden door zowel ouders als leerkracht om de voortgang te bespreken.
Op groepsniveau ontvangen ouders eens per vier weken via de mail een klassenmail. Hierin staat beschreven welke zaken (onderwijskundige) zaken centraal staan in de groep. 
Op schoolniveau gaat er eens per drie weken een nieuwsbrief de deur uit met zowel schoolse ontwikkelingen als belangrijk en leuk nieuws.
Wat is de klachtenregeling van de school?
Uiteraard hopen wij dat eventuele klachten zo spoedig mogelijk opgelost kunnen worden. Hierbij is onze insteek dat er eerst een gesprek hierover volgt tussen de melder en de persoon/personen die het betreft. Een eventuele vervolgstap is een gesprek met de directie (erbij).
Mocht dit niet tot een gewenste oplossing leiden, dan kan er gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling. Dit kan gaan via onze vertrouwenscontactpersoon: Rineke Becks (leerkracht groep 4)
De klachtenregeling staat beschreven in ons veiligheidsbeleid
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Ja
Heeft de school een keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid?
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Ouderavonden
Tevredenheidspeilingen
Enquêtes
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Leespret (leespromotie bij kleuters)
Bibliotheek
Vieringen
Excursies / schoolreis
Gastlessen
Overblijven
Crea-circuit
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€20,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
     
Pasen
 
Vieringen / festiviteiten
 
Zomerfeest
 
Kerst
 
Sinterklaas
 
          
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
Schoolreis (groep 1 t/m 7)
Schoolkamp (groep 8)
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
Ongevallenverzekering.
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Wanneer uw kind ziek is kunt u dat ’s ochtends vanaf 8.00 uur telefonisch doorgeven via 0344 632 698. Ziek melden dient te gebeuren voor aanvang van de les.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Bijzonder verlof kan worden aangevraagd via het hiervoor ontwikkelde verlofformulier.
De aanvraag kan ingediend worden bij zowel de directeur als bij de leerkracht. 
Indien mogelijk dient dit verlofformulier, met het oog op eventueel bezwaar, 8 weken voor de gewenste datum te worden ingeleverd.