Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
Het veiligheidsbeleid is per school vastgelegd in een ARBO- en veiligheidsbeleidsplan. Daarin staat de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid voor de komende jaren beschreven. Op elke school is een personeelslid belast met de taken van preventiemedewerker. Deze medewerker denkt mee over het veiligheidsbeleid, signaleert trends in de sociale veiligheid en coördineert de bedrijfshulpverlening binnen de school. Bovendien draagt deze persoon zorg voor de coördinatie en uitvoering van het veiligheidsbeleid op de school. Ook is hij/zij belast met de registratie en evaluatie van ongelukken, bijna-ongelukken, incidenten en onveilige situaties. Alle ongevallen worden bij de algemene directie gemeld. Verder heeft elke school een aantal personeelsleden opgeleid als bedrijfshulpverleners. Zij volgen jaarlijks een opleiding om bij te blijven t.a.v. de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het bijstellen en regelmatig oefenen van het ontruimingsplan binnen de school. De bovenschoolse arbocoördinator initieert en bewaakt het beleid.
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
In het schooljaar 2020-2021 zal er worden gezocht naar een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
Op dit moment wordt er gewerkt met onderdelen uit 'Kanjertraining' en 'Kinderen en hun sociale talenten'.
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: Enquetetool van Vensters

Toelichting van de school
De sociale veiligheid wordt gemeten met ZIEN!. Vorig jaar is een tevredenheidsonderzoek van Vensters PO afgenomen, maar ZIEN! is ons instrument daarvoor.

Rondom het onderwerp schoolklimaat en veiligheid zijn op de pagina van onze school van 
www.scholenopdekaart.nl bij Beleid => Schoolklimaat en veiligheid de volgende documenten te raadplegen:
  • Schoolveiligheidsplan (Integraal veiligheidsplan)
  • Anti-pestprotocol
  • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Protocol e-mail, internet en sociale media
  • Protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie
  • School- en klassenregels
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Dhr./Mevr. Klijnstra (sonja.klijnstra@ambion.nl)
Mevr. Klijnstra (sonja.klijnstra@ambion.nl)
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?