Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Het sociaal klimaat speelt een belangrijke rol binnen in ons onderwijs. Onder sociaal-emotionele ontwikkeling wordt verstaan, dat leerlingen leren omgaan met zichzelf, met elkaar en anderen. 
Aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling: Het samenwerken, het samen spelen, het samen kunnen delen, hulpvaardig zijn, respect hebben voor elkaars mening en inbreng, elkaar de ruimte geven om zelf ontdekkend bezig te zijn, het kunnen oplossen van conflictsituaties, het kunnen inleven in gevoelssituaties, anderen accepteren en respecteren in hun anders zijn, een gevoel van saamhorigheid.
Om dit te optimaliseren gebruiken we de lesmethode Kwink in de hele school.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Veiligheid
Samenwerken
Respect
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
We werken met de digitale methode Kwink voor groep 1 t/m 8. Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), hierin komen burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid aan bod.
Er is gekozen voor deze methode, omdat dit door de hele school gebruikt kan worden, waardoor de doorgaande lijn van sociaal-emotionele ontwikkeling goed geborgd is.
Daarnaast gebruiken we ook Zien!. Dit is een digitale vragenlijst die kinderen vanaf groep 4 zelfstandig invullen. Hierbij wordt gekeken naar welbevinden in de klas en in de school, en emotionele groei.
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Zien
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Kwink