Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat leerkrachten, ouders en leerlingen respect voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en elkaar vertrouwen.
Het is belangrijk dat u weet wanneer en hoe u contact met ons kunt opnemen. Voor een goede samenwerking is het ook nodig dat u zelf het initiatief neemt en gewoon bij ons binnenloopt. U bent voor- en na schooltijd altijd welkom. Past het even niet, dan kunnen we een afspraak maken.
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Voor de communicatie met ouders maken we gebruik van het Ouderportaal 'MijnSchool'. Op dit moment vindt u hierin onze nieuwsbrieven, oproepen en mail. Onze wens is om binnen enkele jaren de leerling voortgang via het portfolio met ouders te delen in plaats van het rapport.
Wat is de klachtenregeling van de school?
Als ouders bezwaren of klachten hebben, moeten zij niet aarzelen deze door te geven. De school zal de klacht of het bezwaar serieus nemen. Voor een uitgebreide procedure verwijzen we naar onze website.
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Ouderraad
De ouderraad bestaat uit een vast bestuur: voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast worden er uit de ouders van een groep worden jaarlijks ouders gekozen die samen met de leerkracht de groepscommissie vormen. Deze groepscommissie bedenkt en organiseert allerlei activiteiten voor de betreffende groep. Uit iedere groepscommissie worden ouderraadsleden gekozen. In onze school zijn groepscommissies ingesteld. De redenen zijn:
 • Een snelwerkende buffer tussen ouders en leerkracht.
 • Hulp bieden bij het organiseren van allerlei activiteiten in de groep (Sint-Nicolaasfeest, kerstfeest, schoolreis, projecten, enz.).
 • Het zoeken van mensen die ook graag mee willen helpen bij bijv. sportdagen, leerlingenvervoer enz.
 • Overleg met groepsleerkracht over bijv. groepsgebeuren.
 • Het mede organiseren van groepsavonden.
 • Het organiseren, samen met de kinderen, van de verjaardag van de leerkracht.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt de groepscommissie gekozen. In het Ouderportaal kunnen ouders via het digitale prikbord zich aanmelden na de Informatieavond aan het begin van het schooljaar. Hierop geven ouders/verzorgers aan of ze belangstelling hebben voor deze functie. De afspraak is dat er per combigroep 4 groepscommissieleden zijn. Als er meer dan 4 aanmeldingen zijn, wordt er niet gestemd, maar geloot. De afvallers kunnen plaatsnemen op de “reservebank”.
Van elke groepscommissie nemen mensen zitting in de ouderraad; dit in onderling overleg. Wel met dien verstande dat er altijd uit elke jaargroep een vertegenwoordiger op de ouderraadsvergadering aanwezig is.
Medezeggenschap (MR) /GMR
Naast de Ouderraad (OR) functioneert er een Medezeggenschapsraad (MR). Hierin hebben twee ouders en twee personeelsleden zitting. De medezeggenschapsraad wordt gekozen voor een periode van drie jaar. Eén deelnemer (ouder of personeelslid) uit deze raad is lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Onderwijsgroep Primus.
Op de bijeenkomsten van de MR wordt het wel en wee van onze school besproken en eventueel in beleid vertaald. Op blz. 53 ziet u de samenstelling van de MR.
De taken van de GMR liggen vooral op het gebied van het personeels- en formatiebeleid. In de GMR kunnen wettelijk maximaal 24 personen zitting hebben met een evenredige verdeling personeels- en oudergeleding. Er is door het bestuur gekozen om alle negen openbare basisscholen te laten vertegenwoordigen door één stemgerechtigde in de raad. Namens de school heeft één ouder of één personeelslid zitting in de GMR met een evenredige verdeling over de Onderwijsteams.
Via de VOO bestaat er ieder jaar de mogelijkheid voor scholing van de OR/MR-leden.
Leerlingenraad
Om leerlingen, in het kader van democratisch burgerschap, bewust te maken van inspraak in het onderwijs en het sociaal klimaat op de school hebben leerlingen van groep 5 t/m 8 zitting in de leerlingenraad. Zij vergaderen in de week voorafgaand aan de MR. De locatieleider en/of de directeur begeleidt de voorzitter van de leerlingenraad.
Ouderhulp
Naast het zitting nemen in de MR of OR kunnen ouders ook op school assisteren. Bij diverse activiteiten is ouderhulp onontbeerlijk. Tijdens schoolreisjes hebben we soms extra hulp nodig. Bij sporttoernooien en excursies wordt ook vaak de hulp van ouders gevraagd. Wij hopen zo dat de verbondenheid met school wordt vergroot. Ouders die hulp aanbieden, zoals bij de crea-activiteiten of schoolreisjes, krijgen van te voren instructie.
Veel ouders/verzorgers zijn behulpzaam in en rondom onze school:
 • het documentatiecentrum bijhouden en kinderen wegwijs maken in dit documentatiecentrum;
 • helpen bij de creatieve activiteiten;
 • helpen bij spelletjesmiddagen in groep 1-2;
 • maandelijks oud papier ophalen;
 • zorgen voor vervoer en begeleiding van excursies en schoolreisjes;
 • helpen schoonmaken van leermiddelen;
 • een gastles verzorgen;
 • verkeersveiligheid ondersteunen;
 • luizencontrole uitvoeren;
 • helpen met het versieren;
 • helpen bij het onderhouden van de school en het schoolplein.
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€20,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
   
Diverse schoolactiviteiten waaronder bedrijfsbezoekjes en uitjes
 
Kerst
 
Sinterklaas
 
      
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
Eens per jaar maken we met de leerlingen een uitstapje. Bedragen kunnen jaarlijks iets worden bijgesteld. Ook het schoolreisgeld is een vrijwillige bijdrage. Stichting Leergeld kan u hierbij ondersteunen. De kosten voor de schoolreisjes zijn als volgt:
 • Groep 1-2 €15,-
 • Groep 3 t/m 6 €30,-
 • Groep 7-8 €85,-
Op de groepsavonden zullen de schoolreisjes worden besproken.
In oktober wordt u verzocht het bedrag wat op uw kind(eren) van toepassing is over te maken op banknummer Ouderraad OBS It Haskerplak NL24 RBRB 0687 8015 75 (Regiobank). Dit wordt op de groepsavonden besproken en via het Ouderportaal bekend gemaakt.
Extra informatie over ouderbijdrage
Vrijwillige ouderbijdrage
Voor ieder kind vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 20,00 per jaar. Natuurlijk mag u ook meer geven. Dit is bedoeld ter bekostiging van allerlei kleine uitgaven zoals: entree Sint Nicolaassprookje, Sint-Nicolaasfeest, ijsfeest, kerstfeest e.d. Zou u de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar willen storten op het bankrekeningnummer van de Ouderraad OBS It Haskerplak NL24 RBRB 0687 8015 75 o.v.v. Ouderbijdrage, groep en naam van het kind.Leerlingen die na december op school komen betalen een evenredig deel. Het is niet mogelijk om contant op school te betalen.Voor informatie kunt u ook bij onze penningmeester Marloes Woudstra terecht. Voor de betaling van het schoolreisje treft u hierboven informatie aan.
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
Bovenschools geregeld.
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
 • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
 • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
 • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Mocht het voorkomen dat een leerling zich ziek voelt, maar wel op school aanwezig is dan wordt contact opgenomen met de ouder om te overleggen wat te doen. Een leerling mag alleen onder begeleiding van een volwassene naar huis onder schooltijd.
Als een leerling niet naar school komt i.v.m. ziekte dan dient dit vóór 8.25 uur gemeld te worden op school. Dit kan telefonisch (0513-677369), via e-mail (ithaskerplak@primus.frl) of door middel van een briefje. Mocht een leerling afwezig zijn zonder opgaaf van reden, dan nemen wij contact met u op.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
In verband met de leerplicht wordt in beginsel geen verlof verleend voor het bezoeken van medisch specialisten en externe deskundigen. Dit dient plaats te vinden buiten schooltijd.
Verlof kan aangevraagd worden via de directeur met een verlofformulier.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?