Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Koersplan
In het koersplan van Ambion wordt aan de hand van zeven koersuitspraken uitgelegd waaraan wij de komende jaren willen werken. De koers van Ambion bestaat uit zeven kernachtige uitspraken. De koersuitspraken beginnen met ‘Elke school van Ambion….’, vanuit het idee van wederzijdse afhankelijkheid.
Elke school van Ambion... 
1. Biedt uitstekend onderwijs met hoofd, hart en handen: elk kind kan zich breed ontwikkelen. 
2. Geeft ruimte aan nieuwe initiatieven: onderzoek is het kloppend hart van ons onderwijs.
3. Is voor ouders en kinderen aantrekkelijk: nodigt uit tot samenwerken en samen leren. 
4. Leert kinderen om bij te dragen aan onze samenleving: kinderen zijn wereldburgers in dop. 
5. Koerst op maximaal welbevinden en ontwikkeling van collega’s: we zijn trots op ons werk. 
6. Zorgt voor een passende en veilige plek voor elk kind: zo thuis nabij mogelijk. 
7. Werkt nauw samen met anderen om kinderen alle kansen te bieden: een integraal kindcentrum is het wenkend perspectief.
Iedere school geeft in het schoolplan aan hoe de koersuitspraken op de school invulling krijgen. 
Schoolplan
In het schoolplan beschrijft de school op basis van de koersuitspraken wat er op dit moment al op school gerealiseerd is en wat de ambities voor de komende vier jaar zijn. Ook wordt beschreven hoe de school de kwaliteitsaspecten die door de inspectie van het onderwijs gehanteerd worden binnen de school vormgeeft.
Schooljaarplan en -verslag
Ieder schooljaar worden een schooljaarplan en -verslag gemaakt. Een schooljaarplan is een concrete uitwerking van de plannen die in het schoolplan beschreven zijn. Er wordt een planning aangegeven en de stappen die genomen moeten worden om de doelstellingen te bereiken. In het jaarverslag wordt beschreven hoe de school in het afgelopen schooljaar aan kwaliteitsverbetering heeft gewerkt en wat de effecten zijn van deze acties. Het kan gezien worden als een verantwoording aan de betrokkenen bij de school. Het jaarverslag kan ook een aanleiding zijn om voor het komende schooljaar nieuwe ontwikkelpunten te formuleren.
Op de pagina van onze school van www.scholenopdekaart.nl  zijn de volgende documenten beschikbaar: 
  • Schoolplan 2019-2023 
  • Schooljaarplan en -verslag 
  • Kwaliteitszorgdocument Ambion
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport:
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?