Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
Werkwijze / organisatie
Het werken met combinatieklassen betekent dat de leerkracht instructie & begeleiding momenten aanpast. Leerlingen leren om te gaan met uitgestelde aandacht. Voorwaarde hierbij is zelfstandig werken en plannen met behulp van de weektaak. Leerlingen leren van elkaar kunnen, zowel op sociaal als cognitief gebied. De leerlingen van groep 3 t/m 8 werken met Gynzy. Leerlingen schrijven de gebruikte strategie in een schrift en de antwoorden op de iPad. Zij krijgen direct feedback; leerkracht heeft direct overzicht van het gemaakte werk en kan beter maatwerk bieden.

In groep 1-2 maken we gebruik van MijnKleutergroep. MijnKleutergroep is een totaalprogramma met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden van uw kind. Er wordt dus niet alleen gelet of uw kind goed leert praten of tellen, maar ook of het prettig met anderen kan omgaan en plezier heeft in het spel. Het gaat binnen Kleuterplein om het welzijn van uw kind en daarom is er ruimte om je als kind te ontwikkelen op alle mogelijke gebieden. Kinderen die extra steun nodig hebben krijgen individuele hulp.

In de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van moderne methoden die voldoen aan de door de overheid vastgestelde kerndoelen. Uitgangspunt hierbij is, dat alle kinderen zoveel mogelijk blijven meedoen in hun jaargroep. Hiervoor worden methoden gebruikt die speciaal voor dit doel geschreven zijn. Wij stellen als doel dat alle kinderen aan het einde van groep 8 genoeg bagage hebben meegekregen om de stap naar het voortgezet onderwijs te kunnen maken.

Onze werkwijze is dat we uitgaan van gedifferentieerde instructie wat betreft de basisstof en dat de verwerking op verschillende niveaus plaats kan vinden. Sommige leerlingen krijgen herhalingsstof (verlengde instructie) aangeboden wanneer de basisstof nog niet goed wordt beheerst. Leerlingen die deze stof wel goed beheersen krijgen verdieping van de betreffende leerstof. Bij herhaling gaan we er niet van uit dat dezelfde leerstof op dezelfde wijze wordt herhaald, maar dat er andere manieren worden uitgeprobeerd om te komen tot het juiste inzicht. Bij verdiepingsstof gaat het om meer te kunnen doen met het verworven inzicht en niet om sneller door de leerstof heen te gaan.