Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Het sociaal klimaat speelt een belangrijke rol binnen in ons onderwijs. Onder sociaal-emotionele ontwikkeling wordt verstaan, dat leerlingen leren omgaan met zichzelf, met elkaar en anderen.
Aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling: Het samenwerken, het samen spelen, het samen kunnen delen, hulpvaardig zijn, respect hebben voor elkaars mening en inbreng, elkaar de ruimte geven om zelf ontdekkend bezig te zijn, het kunnen oplossen van conflictsituaties, het kunnen inleven in gevoelssituaties, anderen accepteren en respecteren in hun anders zijn, een gevoel van saamhorigheid.
Om dit te optimaliseren gebruiken we de lesmethode Kwink in de hele school.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Veiligheid
Samenwerken
Respect
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
Op school zitten leerlingen die allemaal verschillend zijn én overeenkomsten hebben en juist deze verschillen en overeenkomsten zijn waardevol. Door te ervaren dat iedereen verschillend kan zijn, maar op een fatsoenlijke manier met elkaar kan omgaan, proberen wij leerlingen respect voor elkaar bij te brengen. De methode Kwink ondersteunt daarbij, maar uiteraard zijn dagelijkse situaties in de klas en op het plein concrete aanleidingen om met leerlingen te praten over hoe je op elkaar reageert, hoe je omgaat met verschillende meningen en hoe je ervoor zorgt dat iedereen zich begrepen en gewaardeerd voelt.  

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen, maken we gebruik van de vragenlijsten van ZIEN!. In groep 1 tot en met 4 wordt deze vragenlijst door de leerkracht ingevuld, in groep 5 tot en met 8 vullen zowel de leerkracht als de leerling een vragenlijst in. De uitkomsten worden gebruikt om te bekijken waaraan de komende periode op school (extra) aandacht besteed moet worden rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Dit kan zowel op individueel als op groepsniveau zijn. 
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Zien
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Kwink