Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
Het veiligheidsbeleid is per school vastgelegd in een ARBO- en veiligheidsbeleidsplan. Daarin staat de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid voor de komende jaren beschreven. Op elke school is een personeelslid belast met de taken van preventiemedewerker. Deze medewerker denkt mee over het veiligheidsbeleid, signaleert trends in de sociale veiligheid en coördineert de bedrijfshulpverlening binnen de school. Bovendien draagt deze persoon zorg voor de coördinatie en uitvoering van het veiligheidsbeleid op de school. Ook is hij/zij belast met de registratie en evaluatie van ongelukken, bijna-ongelukken, incidenten en onveilige situaties. Alle ongevallen worden bij de algemene directie gemeld. Verder heeft elke school een aantal personeelsleden opgeleid als bedrijfshulpverleners. Zij volgen jaarlijks een opleiding om bij te blijven t.a.v. de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het bijstellen en regelmatig oefenen van het ontruimingsplan binnen de school. De bovenschoolse arbocoördinator initieert en bewaakt het beleid.
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
Kwink: voor sociaal-emotioneel leren op school
Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Kwink is een methode voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Het sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support).
Alle groepen werken per twee weken aan hetzelfde thema. Bijvoorbeeld: 'hoe maak je vrienden en hoe behoud je ze', 'hoe bied je je excuses aan', etc.
Kwink...:
  • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
  • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
  • Zorgt voor een sociaal veilige groep
  • Verhoogt de leeropbrengsten
  • Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
  • Biedt iedere les unieke filmpjes
  • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: Enquetetool van Vensters

Toelichting van de school
Rondom het onderwerp schoolklimaat en veiligheid zijn op de pagina van onze school van www.scholenopdekaart.nl bij Beleid => Schoolklimaat en veiligheid de volgende documenten te raadplegen: 
  • Schoolveiligheidsplan 
  • Anti-pestprotocol 
  • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. Caspers (jarina.caspers@primus.frl)
Mevr. Roosjen (nienke.roosjen@primus.frl)
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?