Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat leerkrachten, ouders en leerlingen respect voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en elkaar vertrouwen.
Het is belangrijk dat u weet wanneer en hoe u contact met ons kunt opnemen. Voor een goede samenwerking is het ook nodig dat u zelf het initiatief neemt en gewoon bij ons binnenloopt. U bent voor- en na schooltijd altijd welkom. Past het even niet, dan kunnen we een afspraak maken.
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Voor de communicatie met ouders maken we gebruik van het Ouderportaal 'MijnSchool'. Op dit moment vindt u hierin onze nieuwsbrieven, oproepen en mail. Onze wens is om binnen enkele jaren de leerling voortgang via het portfolio met ouders te delen in plaats van het rapport.

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders 

Het protocol “Informatieverstrekking gescheiden ouders” staat op de pagina van de school op de website 
www.scholenopdekaart.nl bij Beleid => Ouders en school. 
Wat is de klachtenregeling van de school?
Elke school moet een klachtenregeling voor ouders en personeel hebben. Hierin staat hoe de school met klachten omgaat. Scholen proberen klachten zo veel mogelijk zelf op te lossen. De klachtenregeling staat op de pagina van onze school op de website www.scholenopdekaart.nl bij Beleid => Ouders en school.  

Bespreek uw klacht altijd eerst met degene die er direct bij is betrokken. Vraag de directie van de school eventueel om te bemiddelen. Als dit niet afdoende is, kunt u het schoolbestuur inschakelen. Biedt dit geen oplossing, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van de school.  

Een animatie over de klachtenregeling is te bekijken op de website van 
Ambion Holding
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Tijdens koffie-ochtenden wordt feedback gevraagd
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Ouderraad
De belangrijkste taak van de ouderraad is het bevorderen van het contact tussen school en ouders. De ouderraad helpt bij het organiseren van veel activiteiten, die van een goede school ook een heel leuke school maken. De ouderraad helpt bij het organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten en festiviteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, uitstapjes, schoolreisjes en de bonte avond. De ouderraad komt één keer per 6 weken bijeen.
Medezeggenschap (MR) / GMR
Naast de Ouderraad (OR) functioneert er een Medezeggenschapsraad (MR). Hierin hebben drie ouders en drie personeelsleden zitting. De medezeggenschapsraad wordt gekozen voor een periode van drie vier jaar. Eén ouder betrokken, maar buiten de MR, is lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Onderwijsgroep Primus. Op de bijeenkomsten van de OR en MR wordt het wel en wee van onze school besproken en eventueel in beleid vertaald.
De taken van de GMR liggen vooral op het gebied van het personeels- en formatiebeleid. In de GMR kunnen wettelijk maximaal 24 personen zitting hebben met een evenredige verdeling personeels- en oudergeleding. Er is door het bestuur gekozen om alle 10 openbare basisscholen te laten vertegenwoordigen door één stemgerechtigde in de raad. Namens de school heeft één ouder of één personeelslid zitting in de GMR met een evenredige verdeling over de Onderwijsteams.
Via de VOO bestaat er ieder jaar de mogelijkheid voor scholing van de OR/MR-leden.
Ouderhulp
Naast het zitting nemen in de MR of OR kunnen ouders ook op school assisteren. Bij diverse activiteiten is ouderhulp onontbeerlijk. Tijdens schoolreisjes hebben we soms extra hulp nodig. Bij sporttoernooien en excursies wordt ook vaak de hulp van ouders gevraagd. Wij hopen zo dat de verbondenheid met school wordt vergroot. Ouders die hulp aanbieden, zoals bij de crea-activiteiten of schoolreisjes, krijgen van te voren instructie.
Veel ouders/verzorgers zijn behulpzaam in en rondom onze school:
 • helpen bij de creatieve activiteiten;
 • helpen bij spelletjesmiddagen in groep 1-2;
 • zorgen voor vervoer en begeleiding van excursies en schoolreisjes;
 • helpen schoonmaken van leermiddelen;
 • een gastles verzorgen;
 • verkeersveiligheid ondersteunen;
 • luizencontrole uitvoeren;
 • helpen met het versieren;
 • helpen bij het onderhouden van de school en het schoolplein
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€10,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
   
Diverse schoolactiviteiten waaronder bedrijfsbezoekjes en uitjes
 
Kerst
 
Sinterklaas
 
      
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
OBS De Ynset is een openbare school. Dit betekent onder andere dat het onderwijs gratis is. Om echter alle extra activiteiten te kunnen organiseren, waaronder het Sinterklaas- en Kerstfeest en de Bonte Jûn, vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage aan de ouders. In deze vrijwillige bijdrage is ook het schoolreisje begrepen:
 • Groep 1-2: € 30,-
 • Groep 3-4-5-6: € 50,-
 • Groep 7-8: € 80,-
Extra informatie over ouderbijdrage
Uw bijdragen verwachten wij in oktober (uiterlijk voor Sinterklaas) op de rekening van de Ouderraad bijgeschreven, zodat er voldoende saldo is voor de grotere uitgaven rondom Sinterklaas, de Bonte Jûn en de schoolreisje/kamp. Graag de bijdragen storten op IBAN-rekeningnummer: NL33 RABO 0330 7064 11 t.n.v. OBS De Ynset onder vermelding van de naam/namen van uw kind(-eren). 
Leerlingen die na december op school komen betalen een evenredig deel. Het is niet mogelijk om contant op school te betalen.

Sponsoring 

Sponsoring is mogelijk. De uitgangspunten voor dit sponsorbeleid vinden hun basis in het Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” zoals deze is gesloten tussen de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen en alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen.  

Beleidsuitgangspunten:
 • Sponsoring mag geen enkel beleid van de school in gevaar brengen;
 • Sponsoring mag niet in strijd zijn met de doelstellingen van de school;
 • De betrokken school mag niet afhankelijk worden van sponsoring.

Privacybeleid  


Ambion Holding vindt de privacy van leerlingen en medewerkers belangrijk. Daarom wordt gewerkt aan maatregelen die ervoor zorgen dat deze privacy zo goed mogelijk beschermd wordt. Naast het laten opstellen van een kloppend beleid betekent dit dat we afspraken maken met leveranciers. Ook werken we binnen de scholen aan bewustwording.

Het privacybeleid is opgesteld en daarna ter instemming aangeboden aan de GMR. Het betreft hier de volgende documenten:
 • Opgave verwerkte gegevens van leerlingen; 
 • Privacyreglement voor leerlingen; 
 • Social media-reglement voor leerlingen.

Functionaris Gegevensbescherming   

Iedere onderwijsstichting is verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Deze functionaris ziet toe op het naleven van het beleid en de bewustwording bij medewerkers. Voor onze holding is dit Ferenc Jacobs.  Heeft u vragen of tips over de manier waarop wij met dit onderwerp omgaan? Dan kunt u een bericht sturen naar privacy@ambionholding.nl.
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
Bovenschools geregeld.
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
 • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
 • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
 • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Mocht het voorkomen dat een leerling zich ziek voelt, maar wel op school aanwezig is dan wordt contact opgenomen met de ouder om te overleggen wat te doen. Een leerling mag alleen onder begeleiding van een volwassene naar huis onder schooltijd.
Als een leerling niet naar school komt i.v.m. ziekte dan dient dit vóór 8.25 uur gemeld te worden op school. Dit kan telefonisch (0513-551666), via e-mail (deynset@primus.frl) of door middel van een briefje. Mocht een leerling afwezig zijn zonder opgaaf van reden, dan nemen wij contact met u op.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Voor de aanvraag van verlof moet een formulier ingevuld worden. Dit formulier kan opgehaald worden in de directiekamer en staat online in het ouderportaal bij het onderdeel "Documenten".

Vrijstelling 

Op een gemotiveerd verzoek van ouders kan door het bevoegd gezag een individuele vrijstelling van in de schoolgids genoemde activiteiten worden verleend. Deze bevoegdheid is gedelegeerd aan de directeur van de school. Een vrijgestelde leerling kan niet naar huis worden gestuurd, maar krijgt op school andere activiteiten aangeboden. Bij vrijstelling wordt dit doorgegeven aan de inspectie van het onderwijs.  

Vrijstelling kan worden verleend voor het volgen van godsdienst- of levensbeschouwelijk onderwijs, lichamelijke opvoeding, in het activiteitenplan geplande evenementen.  

Schorsing en verwijdering 

Het schorsings- en verwijderingsprotocol staat op de pagina van onze school op de website 
www.scholenopdekaart.nl bij Beleid => Ouders en school.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?