Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
Onze school heeft een actueel ondersteuningsprofiel.
Leerkrachten werken met een groepsplan voor rekenen (groep 3 t/m 8), lezen (groep 3 t/m 6) en spelling (groep 7 en 8).
Voor kinderen met een meer dan gemiddelde intelligentie kan ons aanbod nog verhoogd/vergroot worden.
We werken nog niet volgens het dyscalculieprotocol.
Voor leerlingen met fysieke beperkingen hebben we geen standaard voorzieningen.
De school heeft geen aanbod voor kinderen met onderwijsbehoeften ten gevolge van sociaal economische en/of culturele factoren.
Binnen het team zijn specifieke kennis en vaardigheden aanwezig in de vorm van specialisten (LB) voor rekenen, taal, gedrag en meer-hoogbegaafdheid.
Kinderen meer betrekken bij de analyse, formuleren van doelen en het benutten van hun eigen ideeën is nog in ontwikkeling.
Het onderwijs is leerkracht gestuurd.