Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Sociale vorming
Goed omgaan met elkaar is belangrijk in onze huidige maat­schap­pij en zal daarom al vroeg moeten worden geleerd en ge­stimuleerd. Niet al­leen bin­nen het eigen gezin maar ook op school leren de kinde­ren hoe ze met elkaar om moeten gaan en welke regels daarvoor gelden. De week­break, het gezamen­lijk spelen op de speelplaats, op­drachten uitvoeren in groepsverband, rots en water training; dit zijn alle­maal zaken die binnen ons onderwijs aan bod komen en bijdragen aan de so­ciale vor­ming van het kind. In iedere samenle­vingsvorm ontstaan wel eens conflicten. Zo krij­gen natuurlijk ook onze leerlingen wel eens te maken met menings­ver­schil­len in de klas of op de speel­plaats. Binnen onze school zijn er vaste re­gels over hoe om te gaan met ruzies en conflicten. Uw kind leert al snel dat ieder van de partijen zijn verhaal mag doen en dat het daarna zal moeten meedenken over hoe de ruzie samen op te lossen en hoe deze in het vervolg kan worden voorkomen. Er is tevens aandacht voor weerbaar gedrag, zodat uw kind bij conflicten duidelijk kan aangeven wat het wel of niet leuk vindt. Hiermee hopen we een goede basis te leggen voor het voorkomen van pestgedrag. Bij het uitpraten van een conflict staat het res­pec­te­ren van de ver­schillen in doen en laten tussen mensen voorop. Door het leren kennen van elkaar en el­kaars leef- en denkwij­zen, leren de kinderen ook el­kaar te be­grijpen. Het leren respec­teren en omgaan met de verschillen tussen men­sen is een waarde­vol­le ervaring bij het samen vormen van een pret­tige leefge­meenschap.
Ook is er op school een pestprotocol aanwezig. Dit protocol geeft leerkrachten van groep 1 tot en met 8 richtlijnen voor het voorkomen, signaleren en aanpakken van pestgedrag. De in dit protocol beschreven aanpak en richtlijnen zijn in samenspraak met leerkrachten, leerlingen en ouders gemaakt. Deze richtlijnen maken deel uit van het beleid van school om leerlingen een veilig schoolklimaat te bieden waarin zij zich evenwichtig kunnen ontwikkelen. Door middel van ‘leefregels’ en een ‘aanpak van ruzies en pestgedrag in vier stappen’, de zogenaamde ‘stop-methode’, streven wij ernaar dat álle leerlingen zich thuis kunnen voelen op onze school.
Op 1 augustus 2015 is de zogeheten 'wet Veiligheid op school' ingegaan. Dit is een wet die scholen verplicht om een beleid te voeren waarin pesten zo veel mogelijk wordt voorkomen en gedegen wordt aangepakt. De 'anti-pest wet' bestaat uit drie hoofdpunten: 1: Scholen hebben verplicht een aanspreekpunt voor ouders en leerlingen als er gepest wordt en er is iemand op school die het anti-pestbeleid coördineert.
-Onze anti-pestcoördinator is juf Claudia Maessen, zij heeft de opleiding tot anti-pestcoördinator gevolgd. 2: Een school moet een actief veiligheidsbeleid voeren. Een pestprotocol is niet verplicht, maar hoe je als school pesten tegengaat is wel onderdeel van het veiligheidsbeleid van een school.
-Op Aan de Roer beschikken we over een pestprotocol dat te vinden is op de website van onze school. Daarnaast zijn er diverse activiteiten die preventief werken tegen pesten zoals de gouden weken, leefregels, regel van de maand, rots en water training in groep 1 t/m 8, leskist gedrag en energizers. 3: Jaarlijks moet het veiligheidsgevoel van leerlingen gemeten worden.
-Leerlingen in de bovenbouw vullen twee keer per jaar een digitale vragenlijst (Scol) in. Deze voldoet als wettelijk verplichte monitor. De taakomschrijving van een anti-pest coördinator: Een APC-er is, naast de eigen leerkracht en IB-er, (mogelijk) aanspreekpunt bij pestgedrag en heeft een coördinerende rol. Hij / zij biedt een luisterend oor voor alle betrokkenen, verwijst door, adviseert en heeft een actieve rol in signaleren en analyseren van (pest)gedrag. 
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
vertrouwen
betrokkenheid
eigenheid
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
De kernwaarden zijn samen met het team en directie in een zorgvuldig proces met elkaar bepaald.
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Sociale Competentie Observatielijst (SCOL)
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Rots en Water training voor groep 1 tot en met 8