Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Vertrouwen
Betrokkenheid
Eigenheid
Kwaliteit
Wat is de missie/visie van de school?
Missie
Onze school is een school die kwalitatief goed onderwijs biedt dat voldoet aan de Wet Primair Onderwijs vanuit de overtuiging dat kinderen een intrinsieke behoefte hebben zich breed te ontwikkelen. Aan de Roer is naast een leerinstituut ook een ontmoetingsplaats, waar kinderen kennis, vaardigheden en attitude ontwikkelen die zij nodig hebben om op hun weg naar volwassenheid passende doelen te bereiken. Dit draagt zij uit door invulling te geven aan vier kernwaarden:
Vertrouwen
Betrokkenheid
Eigenheid 
Kwaliteit
Visie OBS Aan de Roer
*Het kind met zijn basisbehoeften staat centraal.
*Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs.
*Kinderen opvoeden gebeurt binnen een sociaal kader. 
*Ons onderwijs speelt zich af in een voor alle betrokkenen veilige omgeving.
*Wij staan voor een permanente ontwikkeling, verbetering en innovatie van het onderwijsleerproces en maken gebruik van nieuwe media.        
*Wij bieden ruimte voor professionalisering, de lokale schoolomgeving en aan partners.  
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Vooruitblik:De leerdoelenen leerinspanningen van leerkrachten met betrekking tot onderwijs op maat voorhet komende schooljaar (2017-2018) hebben betrekking op: 
Sociaal-emotionele ontwikkeling: We dragen erzorg voor dat alle kinderen minimaal 1 keer de training Rots en Waterdoorlopen. Structureel wordt een herhaling- of opfriscursus ingebouwd. Juf IlseCoonen-Hof zal deze training ook dit jaar verzorgen net zoals de lessen aanalle groepen. Op deze manier zal het Rots en Water principe door de schoolgebruikt blijven worden en dragen we zorg voor een doorgaande lijn. De Rots enWaterlessen dit schooljaar wekelijks op maandag plaatsvinden. Ook verzorgt jufIlse de opfriscursus voor de overblijfkrachten en de introductiecursus voornieuwe overblijfkrachten.  
Buitenspelen: We blijven extra aandacht besteden aan het prettigsamen buiten spelen (tijdens de kleine- en grote pauze) en de omgang met elkaarin combinatie met de principes van Rots en Water. Het surveilleren met eenextra leerkracht in de kleine pauze zal worden voortgezet.
Communicatiemet ouders: Het voeren van gesprekken, dossiervorming n.a.v. degesprekken en proces verloop.
Groepsplannen: Goedimplementeren van dat wat we het afgelopen schooljaar hebben opgepakt metbureau Wolters. Dit betekent effectief omgaan met tijd,  middelen en instructie. Afstemmen op deonderwijsbehoeften van onze leerlingen.
ICT: Werkpunten voor de (vak)werkgroepen: Verkeerscommissie: praktijklessen verkeer en     aandacht voor het verkeerssituatie rondom de school. Met name tijdens het     brengen en halen van de kinderen.
Huiswerk/boekverslagen/werkstukken: doorgaande lijn van het     huiswerk bewaken en tussentijds evalueren hoe de het dit schooljaar     verloopt met de aanpassingen.
Technisch lezen: nieuwe versie van Veilig Leren     Lezen invoeren (Kim versie) en goed implementeren. Voortgang implementatie     Leesparade groep  4 t/m 8.
Meer- en hoogbegaafdheid: doorgaande lijn bewaken,     tussentijdse doelen evalueren. Tot hoe ver kan, moet en mag je aanpassen     in het kader van passend onderwijs?
Schrijven: uitbouw schrijfprotocol naar groep 5 t/m 8 en levend     houden van wat we al doen en afgesproken hebben voor de groepen 1 t/m 4.
Gedrag: aandacht voor het gedrag buiten op de speelplaats en     de omgang tussen leerlingen en overblijfkrachten. Hoe lossen we ruzie     buiten tijdens het overblijven op een prettige en adequate manier op?     Aandacht voor de gouden weken, aangepast aan onze wensen en lesprogramma.     Waarden, normen en gedrag spelen hierbij ook een rol.
Muziek: muziekimpuls binnen de school. Kleuters: aansluiten op wat het dit schooljaar hebben gevolgd     bij bureau Wolters: jaarplanning, afstemmen op onderwijsbehoeften van     kinderen, beredeneerd aanbod voor kinderen.
Schoolbibliotheek: verdere     verbreding en implementatie van de activiteiten: *Ouderavond(groepen 1 t/m 4): Nicole Camp (leesconsulente) zal een algemene ouderavondgaan organiseren die is toegespitst op het belang van lezen en voorlezen.*Zaakvakken(groepen 5 t/m 8): Suggesties van boekpresentaties om leesboeken meer of vakerin te zetten bij de zaakvakken.*Boekenkring(groepen 5 t/m 8).*Hoe kies ikeen boek? (groepen 3 en 4).*Voorlezen(groepen 1-2).
Regel van de maand: Wij vinden het belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan en dat     elke leerling zich veilig en prettig voelt op onze school. Vanuit dit     oogpunt is er een werkgroep die zich bezighoudt met ‘de regel van de     maand’. In alle groepen wordt er iedere eerste dinsdag van de maand     tijdens de kring aandacht geschonken aan ‘de regel van de maand’.
Ondersteuningsteam: Bea Laugs heeft ons namens het Samenwerkingsverband het afgelopen jaaradvies gegeven ten aanzien van het begeleiden van (zorg)leerlingen. Zij zal metingang van schooljaar 2017-2018 stoppen met haar werkzaamheden. Bureau Wolterszal ons dit schooljaar ondersteunen bij het uitvoeren van deze adviezen in depraktijk en diagnostisch onderzoek verrichten. 
ARBO: Jaarlijks stellen we binnen een cyclus van 4 jaar, eenactiviteitenplan op om volgens vaste structuren te werken aan veiligheid,hygiëne en het welbevinden van leerlingen en personeel. Na evaluatie stellen wezo nodig  protocollen bij en focussen weons op verbetering van de uitvoering.   Bedrijfshulpverlening (BHV): Jaarlijks volgen 16 leerkrachten de herhalingscursus bedrijfshulpverlening.Daarnaast zijn twee leerkrachten ploegleider. De overige leerkrachten zullen inde toekomst ook de basiscursus bedrijfshulpverlening gaan volgen.  
Overige werkpunten zijn te vinden in de managementrapportage waarmee we verantwoording afleggen over de gerealiseerde kwaliteitaan het bestuur van de Stichting Swalm en Roer. Tevens zijn hier de actiepuntenvoor het nieuwe schooljaar geformuleerd middels een cyclisch model.