Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
We waarderen het als ouders zich samen met de school willen inzetten. Activiteiten zijn o.a. werkgroepen feesten, de ouderraad, de medezeggenschapsraad en hand- en spandiensten bij extra activiteiten.
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Wij informeren onze ouders via Isy, brieven en onze maandelijkse info.
Wat is de klachtenregeling van de school?
De school is een omgeving waar mensen intensiefmet elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonderen worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, datiemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de schoolis een klachtenprocedure vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokkenis in te zien op de website (www. swalmenroer.nl) van Stichting Swalm &Roer.Een evt. klacht wordt eerst kenbaar gemaakt bij dedirect betrokkenen en zo nodig bij de directie. Mogelijk kan de klachteenvoudig opgelost worden.  Stichting Swalm & Roer heeft tweevertrouwenspersonen aangesteld, één voor ouders/verzorgers en één voormedewerkers. De taken van de vertrouwenspersoon zijn onder meer het bijstaanvan de klager en advisering van het bevoegd gezag.De vertrouwenspersoon voor de ouders is Monique deWaard. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-17017043 of per e-mail: info@knopom.comDe vertrouwenspersoon voor medewerkers is PieterPaul Laurey. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0800-0204204 of 06-53330996 ofper e-mail: pieter.paul.laurey@arboned.nl De school is voor de behandeling van klachtentevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de LandelijkeKlachtencommissie onderwijs (LKC)”. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt(na een hoorzitting en/of via ‘hoor en wederhoor’ ) of deze gegrond is. De LKCbrengt advies uit aan het bevoegd gezag en kan aan haar advies aanbevelingenverbinden. Het bevoegd gezag neemt over de afhandeling van de klacht en hetopvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. Een klacht kan bij het bevoegd gezag (het collegevan bestuur van de Stichting Swalm & Roer) of rechtstreeks schriftelijk bijde LKC worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaamzijn als u dat wenst.
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
We waarderen het als ouders zich samen met de school willen inzetten. Activiteiten zijn o.a. werkgroepen feesten, de ouderraad, de medezeggenschapsraad en hand- en spandiensten bij extra activiteiten.
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€12,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
   
carnaval, pasen, herfst, afscheid groep 8
 
Kerst
 
Sinterklaas
 
      
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
De hoogte van de ouderraadbijdrage wordt jaarlijks door het dagelijks bestuur van de ouderraad inoverleg met de MR vastgesteld. De ouderraadbijdragevoor komend jaar bedraagt:€12 voor het eerste kind, €9 voor het tweede kind, €7 voor het derde kind en €5 voor het vierde kind.
Extra informatie over ouderbijdrage
Voor de schoolreis en het overblijven wordt een aparte bijdrage gevraagd. U kunt hier meer informatie over vinden in onze schoolgids. We verwijzen u hiervoor naar onze website: www.obsaanderoer.nl
De bijdrage voor het schoolkamp of het schoolreisje bedraagt per kind:    
Groep 1-2   € 11,- 
Groep 3-5   € 20,50     
Groep 6-7   € 30,50     
Groep 8      € 40,50     
Maximumbedrag per gezin      € 60,- 
Op dit moment blijven alle kinderen op onze schoolover. Aan het overblijven zijn kosten verbonden. Deze zijn vastgesteld op €28,- per jaar, voor kinderen in groep 1 en 2 en € 34,- per jaar voor kinderenin groep 3 tot en met 8. Dehoogte van de overblijfbijdrage wordt jaarlijks door de werkgroep overblijvenin overleg met de MR vastgesteld. Dit bedrag kunt u aan het begin van het schooljaarbetalen middels een bankoverschrijving of u geeft opdracht voor eenautomatische incasso. U ontvangt hierover tijdig bericht. Voor instromers enschoolverlaters is het bedrag natuurlijk naar rato. Mocht u geen gebruik willen maken van hetoverblijven dan kunt u uw kind ophalen gedurende het half uur dat de kinderenbuitenspelen tijdens het overblijven. U hoeft dan ook de bijdrage niet te betalen.
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
Het schoolbestuur heeft voor alle leerlingen eencollectieve ongevallenverzekering afgesloten onder de volgende voorwaarden:Tijdens officiële schooltijden,ouderavonden/gesprekken en schoolfeestjes, het verblijf op de speelplaats, inhet schoolgebouw, sportveld, gymnastieklokaal, zwembad, excursieplaatsen,schoolverlaterkamp onder verantwoordelijkheid en onder toezicht van bevoegdeleraren. Gedurende de directe route op weg van huis naarschool en van school naar huis. Er is geen vergoeding mogelijk voor materiëleschade zoals aan brillen, kleding, fietsen, etc.Tevens heeft het schoolbestuur een schadeverzekering afgesloten voor in- en opzittenden van motorrijtuigen en nietgemotoriseerde vervoersmiddelen. Deze verzekering dekt ook de schade als oudersof andere vrijwilligers hun vervoersmiddel gebruiken voor schoolactiviteiten. Binnen de door stichting Swalm & Roer afgesloten verzekeringen zijn er geen persoonlijke eigendommen van uw kindverzekerd.Het staat u natuurlijk vrij om daarvoor zelf eeneigendommenverzekering voor uw zoon / dochter af te sluiten.Entiteiten (o.a. ouderraad) gelieerd aan schoolvallen binnen de dekking van de bestuurdersaansprakelijkheidspolis van Stichting Swalm & Roer mits de activiteiten passen binnen de schoolorganisatie.Binnen de door stichting Swalm & Roerafgesloten verzekeringen zijn er geen persoonlijke eigendommen van uw kind verzekerd.
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Mocht uw kind vanwege ziekte niet naar school kunnen komen dan vragen wij u dit telefonisch door tegeven vóór 8.30 uur.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Extra verlof:Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnenkinderen extra vrij krijgen van school. Hiervoor dient u een officiële aanvraagte doen bij de directeur. Aanvraagformulieren zijn hiervoor verkrijgbaar op deschool. De directeur beslist over een verlofaanvraag van maximaal 10 schooldagen. Als de verlofaanvraag meer dan 10 schooldagen betreft, beslist de leerplichtambtenaar.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?