Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
Tijdens het inspectiebezoek op 6 oktober 2016 heeft de inspectie geconstateerd dat er sprake is van een planmatige uitvoering van de zorg. Ook wordt er tijdens de uitvoering van de extra zorg door de leerkrachten gericht gekeken naar de resultaten van de leerlingen. Gedurende het schooljaar 2016 -2017 hebben we heel bewust de relatie gelegd met de vooraf gestelde doelen, waarbij we met name het effect van de geboden extra zorg doelgericht geëvalueerd hebben. Op deze manier zijn we in staat gebleken om de juiste interventies te kunnen plegen. Middels het diepgaand evalueren van de gegevens en het voeren van diagnostische gesprekken met de leerlingen zijn we in staat om het waarom van de ‘uitval’ bloot te leggen.
Op school zijn formats aanwezig voor groepsplannen en groepsoverzichten en de cyclus van het HandelingsGerichtWerken(HGW) is de afgelopen jaren geïmplementeerd in de school. We zullen dan ook structureel blijven werken aan een stevige positionering van de zorgstructuur, waarbij alle leerkrachten planmatig en proactief met behulp van goede groepsplannen werken aan de gewenste opbrengsten van de leerlingen. Daarnaast hebben we als team in het schooljaar 2016-2017 een aantal studiebijeenkomsten gevolgd omtrent het analyseren van toetsen, waarbij we middels ‘data, duiden, doelen en doen’ de cyclus van het planmatig handelen hanteren. Ook in het schooljaar 2017-2018 zullen we deze werkwijze blijven continueren.
Daarnaast hebben we in het schooljaar 2016-2017 een specifiek visietraject doorlopen rondom ‘visie op kleuteronderwijs’, waarbij we specifiek beleid hebben ontwikkeld vanuit de gekozen onderwijsvisie OGO (ontwikkelingsgericht  onderwijs). Het inrichten van een leerrijke klassenomgeving, daarbij optimaal gebruikmakend van de aanwezige materialen, heeft daarbij centraal gestaan. Ook hebben we een start gemaakt met de implementatie van het volginstrument KIJK!, waarbij de doorgaande lijn in de ontwikkeling van 4-7 jarigen uitgebreid in beeld wordt gebracht. Zowel de scholing (visietraject) als de verdere implementatie/borging van KIJK! zal in het schooljaar 2017-2018 gecontinueerd worden.