Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
De organisatie van ons onderwijs staat in ons schoolplan en schoolgids beschreven. Zie bijlagen PO Vensters.
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Als een groepsleerkracht ziek wordt, of om een andere reden afwezig is en vervangen moet worden, zal de school er alles aan doen om het onderwijs te waarborgen. Om zoveel mogelijk continuïteit en kwaliteit te waarborgen heeft Swalm & Roer een “flexpool” ingericht. In deze pool zijn leerkrachten benoemd, die als vervanger op de scholen van Swalm & Roer functioneren. Hierin wordt samengewerkt met vijf andere besturen in de regio Midden-Limburg voor het organiseren van vervangingen. Indien geen vervanging kan worden gevonden, kan er een beroep worden gedaan op de “flexpool” van de andere besturen. Helaas kunnen hiermee niet alle vervangingen (piekmomenten) worden opgelost. Als het aantrekken van vervanging problemen oplevert, bestaat er een stappenplan, waarin precies omschreven is, welke stappen een school kan en moet zetten om alsnog vervanging voor de zieke te kunnen regelen.
Afspraken:
  1. Bij ontvangst van melding van afwezigheid van een leraar wordt vervanging gemeld bij vervangersmanager. Binnen het bestuur wordt gewerkt met een vervangerspool.
  2. Als dit niet tot resultaat leidt wordt contact gezocht met de pool van de samenwerkingsbesturen in Midden-Limburg.
  3. Mocht dit niet lukken dan wordt bekeken welke mogelijkheden er intern zijn: opsplitsen groep, inzet extra uren parttimers, inzet stagiairs.(1)
  4. Indien bovenstaande niet realiseerbaar is zal gezocht moeten worden naar een alternatief programma, waarin ook vrijwilligers, ouders en evt. kinderopvang samen met directie en medewerkers een alternatief programma aanbieden. Uiteraard is dit van korte duur (1 dag). Dit zal afwijken van het direct gericht zijn op de leerstof van het onderwijs.(2)
  5. Wanneer al deze stappen doorlopen zijn en het niet mogelijk is om de kinderen op school te houden, dan wordt door de school verzocht de kinderen thuis te houden. (3) Dit is wel de laatste noodgreep, omdat het dan gewoon niet meer anders kan. We doen dit dan als volgt: a.  de leerlingen van de groep van de afwezige leraar worden betreffende eerste dag binnen school opgevangen. b. Indien in de loop van de dag blijkt, dat er nog geen oplossing is voor vervanging worden de ouders/verzorgers via Isy in kennis gesteld, dat de betreffende leerlingen tot nader order thuis moeten blijven. De directie zal blijven proberen vervanging te krijgen. c. Voor ouders/verzorgers die beslist geen opvang kunnen regelen, biedt de school de mogelijkheid tot opvang op school. d. Mocht blijken dat de vervanging alsnog geregeld kan worden, dan worden de betreffende ouders/verzorgers hiervan telefonisch op de hoogte gesteld en komen die leerlingen de daarop volgende dag ook weer naar school.
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
 
Spel en beweging / bewegingsonderwijs
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?