Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Zie hiervoor ons schoolplan.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Veiligheid en geborgenheid
Coöperatief leren
Plezier in school
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
Werkwijze basisschool Lambertus t.a.v. sociale opbrengsten:
M.b.t. het 'meten' van de sociale opbrengsten binnen onze school, worden de volgende instrumenten en/of protocollen structureel ingezet:
- Viseon: instrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen
- Digitaal Veiligheidsplan
- Inzetten van het pestprotocol
- Het werken vanuit de kernwaarden en uitgangspunten van De Vreedzame School
- RI&E
- Tweejaarlijks afnemen van het tevredenheidsonderzoek (onder leerlingen, ouders en personeel) 
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Kijk!
Viseon
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Vreedzame school