Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Veiligheid
Ontwikkeling
Samen
Plezier
Betrokkenheid
Wat is de missie/visie van de school?
Onze missie luidt: ‘Leren is leven, leven is leren
Basisschool Lambertus is een school waar alle kinderen van 4 t/m 12 jaar welkom zijn. Een plek waar kinderen met plezier naar toe komen. Waar zij zich naar vermogen kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig, verantwoordelijk en gelukkig persoon en met de kennis en vaardigheden die zij op onze school hebben opgedaan naar verwachting doorstromen naar een voor hen passende vorm van vervolgonderwijs. Waar leerkrachten vanuit passie en betrokkenheid zich samen verantwoordelijk voelen om voor elk kind dagelijks het verschil te willen maken en kwalitatief hoogstaand onderwijs bieden, oog hebbende voor de kwaliteiten die ieder kind heeft.Wij willen een school zijn die nauw samenwerkt met ouders, kinderopvang, zorg en welzijn, omdat het leren 'voor het leven' hand in hand gaat. Dit alles in een inspirerende en veilige omgeving van 'De Vreedzame School'. 
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Voor de komende vier jaar hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. Deze komen voort uit de SWOT analyse, de schoolzelfevaluatie, de leerresultaten, een contextanalyse van de wijk en het tevredenheidsonderzoek van PO Vensters onder medewerkers, ouders en leerlingen van groep 6 t/m 8 van april 2019, aangevuld met inzichten uit de literatuur en genoten studiebijeenkomsten. Deze ontwikkeldoelen (streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023.
  1. Op onze school zijn de leraren vakbekwaam.
  2. De leerresultaten (tussentijdse resultaten en eindresultaten) liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie wordt verwacht.
  3. Op onze school werken de leraren in professionele leergemeenschappen (PLG's) aan verbetering van het onderwijs: 'De Veilige Wijk', '(Begrijpend)lezen/taal)', 'Rekenen', 'Gezonde School', 'Toetsing en rapportage'.
  4. In ons schoolgebouw is in het kader van de IKC ontwikkeling een naschools aanbod in de vorm van een buitenschoolse opvang en/of verlengd naschools lesaanbod aanwezig.
  5. Op onze school werken we met een (digitaal) rapportfolio.
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
Lambertus is één van de twee basisscholen in Swalmen. De school behoudt de eigen identiteit door middel van een hechte samenwerking tussen de teamleden van St. Theresia in Boukoul, ouders en leerlingen. Daarnaast werkt de school in het kader van de IKC ontwikkeling nauw samen met de teamleden van kinderopvang Leef Kind. In het schoolgebouw zijn 2 peuterspeelzaalgroepen. De school onderscheidt zich daarnaast o.a. door gerichte aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling in de vorm van De Vreedzame School, de betrokkenheid van de leerlingen bij hun leerproces en de ouderbetrokkenheid. Lambertus is een Gezonde School. In 2019 is het vignet 'Bewegen en Sport' behaald en de school werkt nu aan het themacertificaat 'Voeding'. 
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?