Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Goede contacten met ouders vinden wij essentieel. Onderwijsontwikkeling zonder de input van de zienswijze van ouders is voor ons ondenkbaar. School en ouders streven immers dezelfde doelen na: de algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Wij zien ouders als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden en voor de ouders is het van belang dat zij zowel goed over de ontwikkeling van hun kind geïnformeerd worden. 
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
We houden onze ouders op de hoogte via Isy (beschermd d.m.v. inlognaam en wachtwoord).
Daarnaast gebruiken we onze website en Facebookpagina om (bepaalde) informatie met ouders en omgeving te delen.
Wat is de klachtenregeling van de school?
In onze schoolgids staat de klachtenregeling van de school (Stichting).
De schoolgids staat op de website van de school www.lambertusswalmen.nl.
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Heeft de school een keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid?
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Ouderpanel
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
In overleg met de ouders/verzorgers probeert de school de kennis, gevraagde en aangeboden hulp van ouders (en inwoners van het dorp) zo effectief mogelijk in te zetten bij het verlenen van hand en spandiensten (creamiddag, museumbezoek, kriebelteam, flitsen, tafeltjes oefenen, bibliotheekbezoek etc.) en het geven van workshops over bv. het eigen beroep. Goed onderwijs maak je samen!
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€10,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
    
Carnavalviering
 
Paasviering
 
Kerst
 
Sinterklaas
 
        
Zijn er overige schoolkosten?
Nee
Is er sprake van een schoolverzekering?
Nee
Extra informatie over de schoolverzekering
Verzekering is via de stichting geregeld.
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
De school verwacht dat ouders/verzorgers hun kind bij ziekte, doktersbezoek voor schooltijd telefonisch afmelden. Dit kan tussen 8.00 en 8.30 uur via telefoon nummer 0475 508144
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Zie hiervoor de website van de school.