Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
De inspectie van het onderwijs
Ieder jaar kijkt de inspectie of een school voldoende kwaliteit levert.  De inspectie reageert op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs door veranderingen in het toezicht waarmee een cultuur van permanente kwaliteitsverbetering wordt ondersteund. In de kern komt het erop neer dat de waarborg en stimulans voor scholen onder het basisniveau wordt aangevuld met stimulerend toezicht voor scholen die daarboven presteren. Uitgangspunt van het sinds augustus 2017 vernieuwde toezicht is de eigen verantwoordelijkheid van besturen en scholen voor onderwijskwaliteit en hun ambities. Het vierjaarlijks onderzoek wordt gedaan op het niveau van het bestuur (kwaliteitszorg en financieel beheer) en op het niveau van de scholen. Dit betekent een vierjaarlijks verificatieonderzoek/schoolbezoek, kwaliteitsonderzoek bij risicoscholen en op verzoek van het bestuur of een school een onderzoek naar goede scholen. De inspectie betrekt in de tussenliggende jaren, naast de vierjaarsonderzoeken de overige scholen in bredere onderzoeken. Naast de jaarlijkse risicoanalyse doet de inspectie onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag, themaonderzoek, een vierjaarlijks bezoek en/of een onderzoek naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De bevindingen van de inspectie over de kwaliteit alsmede de toezichthistorie  worden gepubliceerd op de website van de inspectie www.onderwijsinspectie.nl (zoek scholen). Verder controleert de inspectie of voor elke school de schoolgids, het schoolplan en het zorgplan bij de inspectie aanwezig zijn. Momenteel hebben alle scholen van Swalm & Roer een basisarrangement, dat wil zeggen dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. In het najaar stelt de inspectie het nieuwe arrangement vast.
De contactgegevens van de inspectie zijn:
Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS  Utrecht
T 088-669 60 00;
E mailto:tilburg@owinsp.nl;
I www.onderwijsinspectie.nl
De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111
Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Binnen het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Midden-Limburg hebben alle schoolbesturen de taak voor alle leerlingen die wonen binnen de regio van dit SWV een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Passend onderwijs is in principe bedoeld voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs, maar zoomt in op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Het SWV Midden-Limburg bestaat uit de schoolbesturen voor regulier en speciaal onderwijs in de gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal. Het bestuur van het SWV heeft een ondersteuningsplan vastgesteld. In dit plan beschrijft men het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het SWV voor de periode 2018-2022. Aan elke school of cluster van scholen is een ondersteuningsteam gekoppeld, dat de school adviseert, begeleidt en ondersteunt in het versterken van de kwaliteit van onderwijs en de leerlingondersteuning in het bijzonder.
Ze werken daarbij samen met bovengenoemde gemeenten en met organisaties als bv. het centrum voor jeugd en gezin (CJG), de jeugd gezondheidszorg (JGZ), enz. extra ondersteuning
Voor leerlingen met intensieve en/of specifieke ondersteuningsbehoeften geldt de volgende regeling. Indien de ondersteuningsvraag van een leerling de mogelijkheden van de school waar de leerling wordt aangemeld overstijgt, kan de school samen met ouders en het ondersteuningsteam een deskundigenadvies formuleren. Wanneer het deskundigenadvies een aanvraag voor plaatsing in het speciaal(basis)onderwijs inhoudt, wordt dit deskundigenadvies aan een bovenschools toetsingsorgaan (BTO) aangeboden. Het BTO geeft dan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af, op basis waarvan de leerling kan worden geplaatst in het SBO of het SO. In principe geeft het BTO altijd een tijdelijke TLV af, behalve voor die leerlingen waarvan door de complexiteit van de problematiek en intensiteit van ondersteuningsbehoeften duidelijk is dat opvang in een specialistische setting voor langere duur noodzakelijk is.
Informatie
Voor verdere informatie over het ondersteuningsteam of het BTO kunt u contact opnemen met de intern begeleider van de school. Het bestuursondersteuningsplan van het schoolbestuur staat op de website van Stichting Swalm & Roer. Het ondersteuningsplan van het SWV Passend Onderwijs Midden-Limburg staat op de website van het SWV Midden-Limburg: https://www.swvpo3102ml.nl
Algemene informatie over passend onderwijs kunt u vinden op de site : www.passendonderwijs.nl
Het adres van het SWV Passend Onderwijs Midden-Limburg is:
SWV PO 31-02 Midden-Limburg
Postbus 3043,   6093 ZG Heythuysen
Tel. 0475-550449 E-mail: mailto:info@swvpo3102ml.nl
Centrum Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt verschillende vormen van opvoedondersteuning aan ouders en jeugdigen (van zwangerschap tot 23 jaar). Ze geven informatie en advies, verzorgen  themabijeenkomsten en workshops en bieden persoonlijke ondersteuning. Je hebt voor het Centrum voor Jeugd en Gezin geen verwijsbrief nodig . Aan elke school is een medewerker vanuit het CJG verbonden. Het contact met de jeugd- en gezinswerker is laagdrempelig. Zowel school als ouders kunnen initiatief nemen in het contact. Ouders worden (altijd) betrokken bij het bespreken van de casus van hun zoon of dochter en er zijn in principe geen wachtlijsten.  
Contact:
http://www.cjgml.nl; 
E: mailto:info@cjgml.nl
T: 088-43 88 300 (werkdagen tussen 08:30-17:00 uur)
Buiten kantoortijden kunt u bij spoed en crisis bellen met de Spoed Eisende Hulp op telefoonnummer 088-0072990
Voor locaties en openingstijden: zie website CJG Open inloop is niet in de schoolvakanties.
Jeugdgezondheidszorg
In het kader van de Jeugdwet hebben gemeenten  de wettelijke verantwoordelijkheid om aan alle jeugdigen van 0-18 jaar jeugdgezondheidszorg aan te bieden.. Door intensivering van preventie en ambulante jeugdhulp wordt complexere (en duurdere) hulp voorkomen. In Noord- en Midden-Limburg wordt de JGZ aangeboden door de GGD Limburg-Noord. Alle ouders van jeugdigen van 0-18 jaar en jongeren kunnen bij de JGZ terecht voor informatie en ondersteuning op het gebied van een gezond en veilig opgroeien. Om de groei en ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen, is de JGZ regelmatig op school om uw kind te onderzoeken/screenen. Daarnaast wordt uw kind in deze periode op bepaalde leeftijden indien gewenst gevaccineerd. Voor verdere informatie over werkwijze en samenwerkingspartners van de JGZ zie de “Wegwijzer Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar”.
Meldcode
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Handelen volgens een meldcode is landelijk verplicht gesteld voor scholen. De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is per 1 januari 2019 verbeterd en aangescherpt. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners kindermishandeling signaleren en melden. Er is nu een afwegingskader in opgenomen waardoor de beslissing om al dan niet te melden bij Veilig Thuis ondersteund wordt en bovendien wordt de eigen hulpverlening erin betrokken.
De verschillende zorgniveaus binnen het cascademodel
Niveau 1: Algemene zorg in de groep 
Alle leerlingen worden door de leerkracht intensief gevolgd via observaties, methodegebonden toetsen en de toetsen van het toetsrooster. Drie keer per jaar vindt er een groepsbespreking plaats met de leerkracht en de intern begeleider. Twee maal per jaar evalueert de groepsleerkracht de groepsoverzichtnen a.h.v. de Cito gegevens en de observaties van de leerkracht. Het groepsoverzicht wordtéén maal per jaar bijgesteld a.h.v. observaties in de periode oktober/ november.Het laatste plan is het startplan voor het volgende schooljaar. Dit niveau omvat tevens:
  • Gesprekken met ouders en huisbezoeken    
  • Kindgesprekken
  • Groepsbesprekingen met de intern begeleider
  • Werken met het activerende directe instructiemodel ( werken op 3 niveaus)
  • Cito-analyses
  • Methodegebonden toetsen
Niveau 2: Extra zorg
Signaleert een leerkracht bijzonderheden m.b.t. de prestaties of het gedrag van het kind, dan wordt overgegaan naar niveau 2. De groepsleerkracht geeft extra zorg gebaseerd op de toetsresultaten aan één of meerdere leerlingen die dat nodig hebben. Op het zorgniveau 2 komen verder: 
  • Extra zorg op groepsniveau(vastgelegd in groepsoverzicht)    
  • Extra zorg op de individuele leerling (vastgelegd in groepsoverzicht en of in dossier)
      
  • Observaties / evaluaties      
  • Extra oudergesprekken 
 
Niveau 3: Speciale zorg na intern onderzoek
Indien de zorg van niveau 2 onvoldoende blijkt, wordt overgegaan naar niveau 3. De leerkracht onderzoekt i.s.m. de Intern begeleider de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling. Na nader diagnostisch onderzoek, wordt er door de Intern begeleider en de leerkracht indien nodig een HGPD opgesteld. Eventueel met ondersteuning van externen. Ouders/verzorgers worden hierover vooraf ingelicht. De leerkracht bespreekt de documenten vooraf aan de HGPD bespreking met ouders. Zij worden als full-partner beschouwd.
Indien de problematiek daar aanleiding toe geeft, wordt de orthopedagoge van het Ondersteuningsteam geraadpleegd in de zogeheten HGPD-besprekingen. 
Niveau 4: Speciale zorg na onderzoek door een externe deskundige.
Als deze extra zorg onvoldoende resultaat heeft gehad, wordt er overgegaan naar niveau 4 en wordt, in samenspraak met de ouders, voordat het probleem en de mogelijke aanpak verder onderzocht door een externe deskundige. Naar aanleiding van de uitkomsten hiervan wordt gekeken of er speciale hulp nodig is. De uitslag van dit onderzoek wordt besproken met de ouders, de leerkracht en de intern begeleider. Op basis van de onderzoekgegevens wordt besloten of de begeleiding van de leerling binnen de school plaats kan vinden, eventueel met een eigen leerlijn. Er wordt dan een OPP (ontwikkelingsperspectief) opgesteld. De school kan er voor kiezen om een arrangement aan te vragen bij het SBO of het clusteronderwijs. Indien deze zorg niet voldoende toereikend is voor het kind dan worden externe instanties ingeschakeld, zoals: de Mutsaersstichting, logopedie, cesartherapie, PSYQ enz.  
Niveau 5: Speciale zorg in het speciaal basisonderwijs
Als blijkt dat de school de nodige zorg niet kan bieden, wordt er een aanvraag ingediend bijhet BTO (Bovenschools Toetsings Orgaan). Dit wordt besproken met de ouders. Na toestemming van de ouders wordt dit rapport voorgelegd aan het BTO. Na toetsing van het rapport door het BTO zal deze commissie aangeven of een plaatsing naar een andere basisschool, een plaatsing naar het Speciaal Basisonderwijs S(B)O of cluster 3 of 4 wenselijk is. Aanvraag plaatsing voor het cluster 2 onderwijs wordt rechtstreeks bij de betreffende school gedaan.
Systematische jaarlijkse analyse en het bespreken van de resultaten van het onderwijsleerproces. Dit vindt plaats op 3 niveaus.
Microniveau
De leerkracht is verantwoordelijk voor alle leerlingen in haar/zijn groep en onderhoudt de contacten daarover met de ouders/verzorgers, Intern begeleider en directie.
De leerkracht is verantwoordelijk voor de digitale dossiervorming van leerlingen uit de eigen groep.
De leerkracht bewaakt het groepsproces door middel van het maken van een groepsdocument en toetsanalyses (CITO en methodegebonden) en bespreekt deze gegevens met de Intern begeleider.
Meso niveau
Een maal per jaar wordt er een diepteanalyse gemaakt door de intern begeleiders wat leidt tot diepere inzichten. Bij het maken van een diepteanalyse wordt achtereenvolgens gebruik gemaakt van de volgende rapportage vormen: statistieken, dwarsdoorsneden, trendanalyse jaargroepen, trendanalyse leerlingen en groepsanalyse. Bij elke rapportage worden bevindingen geformuleerd waarna op basis van deze feitelijke bevindingen conclusies worden getrokken. Aan de hand van deze conclusies worden actiepunten op korte en lange termijn geformuleerd op groep- en schoolniveau. 
Macroniveau
Eenmaal per jaar vindt er een teambijeenkomst plaats waar de diepteanalyse t.a.v. Cito eindtoets en de samenvatting schoolanalyse met het team wordt besproken.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport: