Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
De 11 groepen zijn verdeeld in drie bouwgroepen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw). Elke bouw heeft een eigen (bouw)coördinator die middels bouwvergaderingen niet alleen zorgt voor de organisatorische  aansturing maar ook zorgt voor een actieve deelname van de leerkrachten tijdens deze overlegsituaties.
De bouwcoördinatoren komen regelmatig bij elkaar met de directeur om ervaringen uit te wisselen en de besluitvormingsprocedure te hanteren. Ambities die zijn geformuleerd in het jaarplan worden vertaald naar concrete actiepunten die vaak in het bouwoverleg ter sprake komen (zie schooljaarplan).
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?

Bij verlof van personeel /leerkrachten geldt onderstaand stappenplan;
- vervanging vanuit Flexpool stichting S&R;
- indien geen vervanging mogelijk volgen we een intern stappenplan bij ziekteverlof;
In dit plan, nemen de leerkrachten de verantwoordelijkheden van de leerkracht die verlof heeft over. Hiervoor zijn heldere interne afspraken gemaakt.
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
  
  
 
Muziek
Spel en beweging / bewegingsonderwijs
Wetenschap en Technologie