Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
De 11 groepen zijn verdeeld in drie bouwgroepen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw). Elke bouw heeft een eigen (bouw)coördinator die middels bouwvergaderingen niet alleen zorgt voor de organisatorische  aansturing maar ook zorgt voor een actieve deelname van de leerkrachten tijdens deze overlegsituaties.
De bouwcoördinatoren komen regelmatig bij elkaar met de directeur om ervaringen uit te wisselen en de besluitvormingsprocedure te hanteren. Ambities die zijn geformuleerd in het jaarplan worden vertaald naar concrete actiepunten die vaak in het bouwoverleg ter sprake komen (zie schooljaarplan).