Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Een  van de belangrijkste onderwerpen die uit het nadenken over visie is voortgekomen is voor ons de  sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Negen jaar geleden zijn we gestart met het programma “De Vreedzame school”. Het is nu de filosofie achter ons pedagogisch handelen. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee ervaren kinderen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.
De school voldoet met dit programma aan de eisen van de Inspectie op het terrein van sociale competentie, actief burgerschap en sociale integratie. We hanteren met ingang van schooljaar 2020-2021 de methode Hart & Ziel om het sociaal emotioneel welbevinden van de leerlingen te volgen.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Kleurrijk
Talenten
Samenwerken
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
Op bs de Zonnewijzer creëren we een ontmoetingsplaats voor kinderen van 4 – 12 jaar waarin we tegemoet komen aan:
 - Optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen door het aanbieden van het kerncurriculum (Nederlandse taal, Rekenen, Engels, digitale geletterdheid en burgerschap) maar ook het aanbieden van de domeinen mens & maatschappij, natuur & technologie en sport & cultuur.
- Het aanbieden van leervaardigheden zoals: creëren, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerken.
- Het vergroten van de ouderbetrokkenheid.
- Het ontwikkelen van een Vreedzame wijk.
- Het vergroten van de kansen van kinderen om deel te nemen aan het verenigingsleven.
- Intensieve samenwerking met ketenpartners, zoals CJG, logopedie, met GGZ, Mutsaersstichting
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Kijk!
Hart & Ziel
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Een doos vol gevoelens
Taakspel
Vreedzame school
KIES, ART en SOVA
Seo-tutoring
Weerbaarheidspr: Rots en water; Kiezel en druppel
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?
sunny2 (PDF)